Posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w dniu 26.06.2017 r.

Celem statutowego posiedzenia Rady Izby było przedstawienie przez Prezesa Izby – prof. Ryszarda Pregiela - sprawozdania z działalności Izby i sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przedstawienie głównych kierunków działalności w 2017 roku.  Rada przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny sprawozdania finansowego za rok 2016.  Podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe Izby za rok 2016 oraz uchwałę o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Obradom przewodniczył  - Przewodniczący Rady Izby prof. Jerzy Buzek.

Nawiązując do debaty „Narodowy Instytut Technologiczny - zagrożenie czy korzyść dla Polski”, która odbyła się w ramach XXVI Forum Instytutów Badawczych w dniach 5 -6.06.2017 r.,  Wiceprzewodniczący RGIB i dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” – dr inż.  Andrzej Krueger, podzielił się z Radą Izby najważniejszymi tezami wystapień uczestników.

link do debaty 

 

Miogawki z obrad 

Prezydium 400

Prezydium Rady

 

Jerzy Szymura 225

J. Szymura przewodniczył Komisji Skrutacyjnej

 

Sala obrad 400

Widok sali obrad

 

Zdjecia: Edward Piekarski, IZTECH