Fundusze Europejskie w nowych formułach B+R

 

Fundusze Europejskie w nowych formułach B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukując nowych sposobów finansowania innowacji, od 2017 r. realizuje programy w tzw. nowej formule B+R. Dzięki wykorzystaniu najlepszych światowych praktyk w zakresie zarządzania procesem finansowania prac B+R oraz inspiracji płynących z amerykańskiej agencji badawczej DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) opracowaliśmy model oparty na idei problem-driven research.

Rozwiązanie dla każdego wyzwania

W centrum programów opartych na tej nowej formule leży określone wyzwanie, które nie może zostać rozwiązane za pomocą dostępnych narzędzi i środków. Celem jest więc wypracowanie w toku prac badawczo-rozwojowych nowych rozwiązań dla konkretnie zdefiniowanego problemu. NCBR występuje w roli zamawiającego, który definiuje wyzwanie, a tym samym kreuje nowy rynek dla nowatorskich produktów.

NCBR wspiera Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład nakreślił mapę obszarów, które wymagają głębokiej transformacji. Tematy przedsięwzięć realizowanych w nowych formułach B+R zostały dobrane w takim sposób, żeby z jednej strony odpowiadać na  wyzwania tej europejskiej strategii, ale również skupiać się na rozwiązaniach dotyczących fundamentalnych potrzeb ludzkich: zapewnienia żywności, mieszkań wysokiej jakości oraz czystej wody i powietrza.

Projekty wydajnych biogazowni przetwarzających odpady i oczyszczalni ścieków przyszłości służą zamykaniu obiegu biogenów i zapewnienia długofalowego dobrostanu gleb oraz eliminacji mikrozanieczyszczeń farmaceutycznych. Projekty przystępnych cenowo domów efektywnych energetycznie oraz przystępnej cenowo i łatwej w instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła i kontrolą stężenia CO2 w szkołach i budynkach wielorodzinnych mają na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach, ubóstwa energetycznego i smogu, podnosząc jednocześnie komfort zamieszkania i obniżając koszty budowy. Projekt technologii domowej retencji wychodzi naprzeciw potrzebie efektywnego gospodarowania wodą w budynkach oraz poprawy lokalnej retencji. Projekty magazynowania energii w postaci nośników chemicznych, magazynowanie energii w postaci ciepła i chłodu oraz elektrociepłowni przyszłości adresują wyzwania związane z rozbudową systemu energetycznego bazującego w dużym stopniu na rozproszonych źródłach energii odnawialnej dostarczających ją z bardzo niskimi kosztami krańcowymi, lecz w sposób nieregularny.

Czym jest zamówienie przedkomercyjne (PCP)?

Zamówienia przedkomercyjne (w skrócie: PCP) polegają na zamawianiu prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których powstanie demonstrator innowacyjnego produktu lub technologii.

Tryb ten został dostosowany do zamawiania rozwiązań niedostępnych na rynku. PCP pozwala przede wszystkim na wybór i finansowanie projektów w taki sposób, aby w jak największym stopniu dopasować rozwiązania do oczekiwań zamawiającego.  Jest to możliwe, ponieważ zamawiający na bieżąco może kształtować nowe technologie będące przedmiotem zamówienia wspólnie z wykonawcami (począwszy od etapu wyboru projektu, który dopuszcza doprecyzowanie dokumentacji w uzgodnieniu z wykonawcami, poprzez możliwość jednoczesnego wyboru kilku wykonawców wraz z możliwością zakończenia współpracy z niektórymi wskutek oceny ich działań na pośrednich etapach prac badawczo-rozwojowych, aż do uzyskania pożądanych rozwiązań). Zaangażowanie NCBR w realizację projektu na wczesnym etapie prowadzenia prac zwiększa szanse na uzyskanie lepszej relacji ceny do jakości otrzymanego produktu.

W odróżnieniu od programów grantowych, w których to Wnioskodawca definiuje, jakie technologie bądź rozwiązania chce opracować, dzięki realizacji Przedsięwzięcia w trybie zamówień przedkomercyjnych (PCP) Wykonawcy proponują konkretne rozwiązania, często o charakterze innowacyjnym, pozwalające spełnić wymagania stawiane w Przedsięwzięciu.

Prace badawcze prowadzone są równolegle przez kilka podmiotów na zlecenie Zamawiającego, czyli NCBR. Programy oparte na PCP z reguły są podzielone na kilka faz, po których następuje selekcja wyników prac i zmniejszenie liczby wykonawców.

Na podstawie: Fundusze Europejskie w nowych formułach B+R