Krajowy Plan Odbudowy

 

Krajowy Planu Odbudowy

Celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw, aby stały się bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty wpisujące się w szeroko rozumiane reformy i inwestycje publiczne. Wsparcie w ramach RRF ma charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego w ramach innych funduszy i programów unijnych i musi być z nim spójne oraz skoordynowane. Warunkiem koniecznym umożliwiającym otrzymanie przez Polskę środków finansowych z RRF jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE.

KPO obejmuje aspekty, które stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych. W tym kontekście celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Do osiągnięcia tego celu przyczyniać się będzie realizacja wszystkich komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji) w ramach KPO. Cel ten stanowi klucz do proponowanej poniżej zaktualizowanej architektury KPO.

KPO koncentruje się wokół 5 obszarów:

1. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
3.Transformacja cyfrowa,
4.Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
5.Zielona, inteligentna mobilność. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami na stronie KPO