Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej 2020

 

Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej 2020:
w stronę silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy

Komisja aktualizuje dziś (5.05.2021 r.) strategię przemysłową UE, aby w pełni dostosować ambicje jej przemysłu do nowych okoliczności wynikających z kryzysu związanego z COVID-19 i aby pomóc w szybszym przechodzeniu na bardziej zrównoważoną, cyfrową, odporną gospodarkę konkurencyjną na arenie światowej.

W zaktualizowanej strategii potwierdzono priorytety określone w komunikacie z marca 2020 r., opublikowanym na dzień przed ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19. Jednocześnie uwzględniono wnioski wyciągnięte z kryzysu, aby pobudzić odbudowę przemysłu i zwiększyć otwartą strategiczną autonomię UE. Proponuje się w niej nowe środki podnoszące odporność jednolitego rynku, zwłaszcza w czasach kryzysu. Odpowiada ona na potrzebę lepszego zrozumienia naszych zależności w kluczowych obszarach strategicznych i przedstawia zestaw narzędzi umożliwiających radzenie sobie z tymi zależnościami. Oferuje nowe środki służące przyspieszeniu transformacji ekologicznej i cyfrowej. Zaktualizowana strategia stanowi również odpowiedź na wezwania do określenia i monitorowania głównych wskaźników konkurencyjności całej gospodarki UE: integracji jednolitego rynku, wzrostu wydajności, konkurencyjności na arenie międzynarodowej, inwestycji publicznych i prywatnych oraz inwestycji w badania i rozwój.

Aspekt MŚP jest centralnym elementem zaktualizowanej strategii i obejmuje dostosowane do potrzeb wsparcie finansowe i środki umożliwiające MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up skorzystanie z dwojakiej transformacji. Komisja zamierza mianować Vazila Hudáka pełnomocnikiem ds. MŚP. Jego nominacja w trakcie zatwierdzania.

Komisja przyjęła 5.05.2021 r. również wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających funkcjonowanie jednolitego rynku. Jest to kluczowy element realizacji strategii przemysłowej UE polegający na zapewnianiu równych warunków działania oraz wspieraniu sprawiedliwego i konkurencyjnego jednolitego rynku.

Opublikowana dziś zaktualizowana strategia przemysłowa skupia się na następujących kluczowych obszarach:

- Zwiększenie odporności jednolitego rynku

- Przyspieszenie dwojakiej transformacji