Posiedzenie Podkomisji ds nauki i szkolnictwa wyższego z udziałem przedstawicieli Izby

W dniu 19 lutego 2009 r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odbyło się posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. nauki i szkolnictwa wyższego poświęcone komercjalizacji wyników badań naukowych i działaniom zmierzającym do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. W posiedzeniu Podkomisji wziął udział prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard Pregiel.

W trakcie posiedzenia dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski szeroko omówił uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych. Charakteryzując sytuację w polskiej nauce, prof. Smólski opisał słabe strony obecnego systemu planowania, finansowania i prowadzenia badań naukowych zorientowanych na zastosowania technologiczne oraz przedstawił szereg postulatów wobec polityki państwa w zakresie stymulacji transferu technologii i rozwoju innowacyjności. ( prezentacja )

Aktualny stan ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zreferowała prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak, wskazując na przyczyny zbyt niskiej liczby zgłoszeń z uczelni i innych placówek naukowych i wysokiej liczby wydawanych decyzji negatywnych w sprawach o udzielenie praw wyłącznych oraz proponując działania, które należy podjąć w celu:

- zwiększenia liczby zgłoszeń ze szkół wyższych i innych placówek naukowych,

- podniesienia poziomu rozwiązań zawartych w tych zgłoszeniach,

- uniknięcia dublowania rezultatów projektów naukowo-badawczych,

- skutecznego transferu rozwiązań z jednostek naukowych do przemysłu (tezy wystąpienia).

Informację w sprawie dostępności instrumentów finansowych wspomagających transfer wiedzy z nauki do gospodarki przedstawił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W obszernym wystąpieniu K. Pietraszkiewicz omówił sytuację w sektorze polskiej bankowości, aktualną politykę kredytową - w tym kwestię kredytów hipotecznych - problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w sektorze podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, bariery innowacyjności, działalność banków dotyczącą absorpcji funduszy unijnych oraz przedstawił szereg propozycji zmierzających do zwiększenia dostępu do kredytu i innych form finansowania zewnętrznego projektów unijnych (prezentacja).

Wyniki przeprowadzonych ostatnio przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” badań nad stanem innowacyjności polskiej gospodarki zreferowała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Uniwersytetu Warszawskiego. Omawiając ten problem, dr Krzysztoszek scharakteryzowała czynniki budujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz opisała bariery wzrostu innowacyjności, a także zaproponowała szereg zmian w zakresie rozwiązań instytucjonalnych, finansowych i prawnych mających na celu poprawę innowacyjności gospodarki (prezentacja).

W trakcie dyskusji zabrał głos prezes Izby prof. Ryszard Pregiel stwierdzając, że przyczynami niskiej efektywności gospodarczej nauki polskiej jest m. in. brak rozpoznawalnych priorytetów rozwoju gospodarczego kraju i długookresowej strategii rozwoju badań naukowych oraz – wynikająca stąd - słaba zdolność do koncentrowania nakładów finansowych na wybranych programach naukowo-badawczych. Ten stan rzeczy wynika z braku skoordynowanych badań w zakresie foresightu technologicznego. Prowadzenie takich badań, od czego zależy trafne określenie kierunków i programów badań strategicznych, powinno być jednym z podstawowych zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inną z poważnych przyczyn nikłych efektów komercjalizacji wyników badań naukowych jest niedocenianie roli uczelnianych centrów transferu technologii. Zdaniem prof. R. Pregiela, pomiędzy poziomem działalności centrów utworzonych przy polskich uczelniach, a działalnością takich centrów w czołowych uczelniach świata istnieje wręcz przepaść. Wzmocnienie finansowe i kadrowe oraz usprawnienie organizacyjne uczelnianych centrów transferu technologii jest sprawą nader pilną, warunkującą efekty w zakresie komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez naukowców skupionych w polskich uczelniach.