Posiedzenie Rady Izby w dniu 20.07.2011 r.

W dniu 20 lipca 2011 r., w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności Izby za rok 2010 oraz omówienie założeń programowych na lata 2011 – 2012 i następne.

Rada Izby zatwierdziła przedłożone przez Zarząd, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, sprawozdania: z działalności Zarządu i finansowe za rok obrotowy 2010. Udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy Członkom Zarządu Izby: Prezesowi - prof. Ryszardowi Pregielowi oraz Wiceprezesom – prof. Tadeuszowi Kulikowi i dr Mirosławowi Grudniowi.

Rada Izby pozytywnie odniosła się do zaprezentowanych programów działania PIGZT w następnych latach, a także do założeń utworzenia Instytutu Studiów Perspektywicznych Technologii.

Rada została także poinformowana o przebiegu prac związanych z realizowanymi przez Izbę projektami dofinansowanymi ze środków funduszy unijnych oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym o pracach nad bazą wiedzy o kluczowych technologiach.

Rada Izby podczas obrad

 

od_lewej_prof._t._wiaeckowski_prof._r._pregiel_i_w._wajda_dsc_2037

 

podczas_obrad_dsc_2044

obrady_rady_izby_dsc_2047

Fot. Edward Piekarski - Archiwum PIGZT