Walne Zgromadzenie Izby w Rzeszowie

Walne Zgromadzenia Członków PIGZT w dniu 12.03.2011 r. w Rzeszowie

W dniu 12 marca 2011 r. odbyło się w siedzibie Politechniki Rzeszowskiej Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, którego pierwsza – otwarta część – została poświęcona debacie na temat przemian strukturalnych i rozwojowi przemysłu zaawansowanych technologii Polski Wschodniej.

W posiedzeniu, które zgromadziło blisko 200 osób, uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Buzek, dr Andrzej Smirnow – Przewodniczący sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, senatorowie, posłanki i posłowie z Regionu Rzeszowszczyzny, przedstawiciele rządu i instytucji rządowych, w tym – Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Banków Polskich, Krzysztof Ślęzak – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Dariusz Szewczyk – wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władze Rzeszowszczyzny - Małgorzata Chomycz - Wojewoda Podkarpacki, Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Teresa Kubas-Hul – Przewodnicząca Sejmiku Podkarpackiego, Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa.

Udział w Zgromadzeniu wzięli liczni naukowcy, reprezentujący uczelnie wyższe i inne jednostki naukowe oraz naukowo-badawcze, w tym Politechniki: Rzeszowską – Rektor prof. Andrzej Sobkowiak, Wrocławską – Rektor prof. Stanisław Więckowski, Świętokrzyską – Rektor prof. Stanisław Adamczak i Wojskową Akademię Techniczną – gen. prof. Zygmunt Mierczyk.

Konferencja zgromadziła także przedstawicieli instytucji finansowych i biznesu, reprezentujących m.in. Bank PKO S.A., WSK „PZL-Rzeszów” S.A., ASSECO Poland S.A., PZL Mielec, Dolinę Lotniczą, Podkarpacki Klub Biznesu, WASKO S.A., Bio-Ksel sp. z o.o., VIGO SYSTEM S.A., ATM S.A., Bio-Centrum sp. z o.o., Fundację Partnerstwa Technologicznego i wielu innych.

Obradom przewodniczył prof. Jerzy Buzek, który dokonał otwarcia i przedstawił najistotniejsze problemy związane z innowacyjnością narodowej gospodarki, udziałem i rolą nauki w podnoszeniu jej konkurencyjności. Zwracając uwagę, że przemiany w dziedzinie wytwarzania wiedzy i zarządzania jej wynikami są jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk współczesności. Rozwój Polski Wschodniej w ostatnich latach, jest doskonałym przykładem pozytywnych wyników zastosowania zaawansowanych technologii w praktyce gospodarczej, a jako wzór sukcesu komercyjnego, wskazać można takie firmy, jak ASSECO Poland S.A. czy SGPPL „Dolinę Lotniczą”.

Kanwę do dyskusji stanowiły prezentacje, poruszające następująca problematykę:

1. „Kierunki interwencji w zakresie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przemysłu i usług” - omówione przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki – p. Grażynę Henclewską, która zwróciła uwagę m.in. na niektóre aspekty nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, a także na strategię innowacyjności i efektywności gospodarczej i stawiane cele strategiczne do 2020 roku;

2. "Przemiany strukturalne Polski Wschodniej" – przedstawił wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – p. Dariusz Szewczyk, poświęcając wiele uwagi dokonaniom w ostatnich latach oraz szczegółowo omówił Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, w tym takie priorytety, jak nowoczesna gospodarka, infrastruktura społeczeństwa informatycznego i infrastruktura drogowa;

3. „Innowacyjny klaster przemysłowy” – omówił prezes zarządu WSK „PZL-Rzeszów” S.A. – p. Marek Darecki, przedstawiając historię osiągnięć gospodarczych „Doliny Lotniczej” – jej potencjał produkcyjny, powiązania kooperacyjne, a także – na co kładziony jest szczególny nacisk przez Kierownictwo – realizowanie polityki edukacyjnej przedsiębiorstwa;

4. „ASSECO jako przykład globalnej firmy informatycznej z polskim przywództwem” - przedstawił prezes zarządu ASSECO Poland S.A. – dr Adam Góral. Imponujące osiągnięcia firmy, założonej w 1991 roku i zatrudniającej wówczas 3 osoby dokumentują fakty: dziś pracuje w Grupie ASSECO 13.500 pracowników, zaś obrót w roku 2009 wyniósł ok. 3 mld. złotych. Grupa stała się jedną z najnowocześniejszych firm informatycznych na świecie.

Obrady drugiej, zamkniętej części Walnego Zgromadzenia, z udziałem wyłącznie przedstawicieli Członków Izby, otworzył p. Wojciech Wajda – Wiceprzewodniczący Rady Izby. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

 

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Izby,

3. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu statutu,

4. Sprawy różne.

 

Prezes Izby – prof. Ryszard Pregiel – przedstawiając projektowane zmiany Statutu Izby poinformował uczestników Zgromadzenia, że mają one wyłącznie charakter techniczno-porządkowy oraz, że wynikają z dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Izby i potrzeby uelastycznienia zarządzania Izbą.

Zaproponowane zmiany Statutu Izby zostały przyjęte jednogłośnie. W załączeniu Uchwała Nr 1 i Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

 

-- -- --

 

Media o obradach Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Rzeszowie

 

-- -- --

 

Zdjęcia z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w Rzeszowie

(Archiwum PIGZT - fot. Marian Misiakiewicz)