Poltegor instytut logo 400x70 300

 

"POLTEGOR-INSTYTUT" – INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO

uhonorowany Medalem AIFF – Stowarzyszenia Wynalazców i Producentów Francuskich
na Targach Wynalazczości Concours Lepine 2016 w Paryżu

W pierwszej połowie 2015 roku wykonano przewidzianą do eksploatacji studnię szerokodymensyjną z dwoma zbieraczami poziomymi z zastosowaniem okładzinowych filtrów do ujmowania wód podziemnych w otulinie sorbentów poprawiających jakość wód ujmowanych w złożu. Ujęcie zostało wykonane i zrealizowane w ramach projektu badawczego NR 09-0036-10/2011, pt. "Technologia biochemicznej remediacji i magazynowania wód powierzchniowych i podziemnych w strukturach hydrogeologicznych dla ujęć komunalnych w dolinach rzek".

Sposób polepszenia parametrów jakościowych wód w podziemnych strukturach wodonośnych "in situ" polega na procesie filtracji surowej wody z warstw wodonośnych do umiejscowionych horyzontalnie drenaży. Ujmowana woda przepływa przez poszczególne warstwy sorbentu (piasek z Mietkowa, kruszywo dolomitowe oraz warstwę hydrocleanitu), a następnie filtrowana jest przez okładzinę żwirową i rurą perforowaną trafia do studni zbiorczej. Podczas przepływu wymywane są drobne mikrocząstki, które osadzają się na strukturze porowatej okładziny żwirowej tworząc membranę fluidalną redukującą zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ujmowanej wodzie. Zanieczyszczenia te redukowane są także na tworzących się na strukturach obsypek sorpcyjno-filtracyjnych i strukturze filtru błonkach biologicznych.

Nowatorski sposób ujmowania wód infiltracyjnych poprzez zastosowanie horyzontalnych drenaży zabudowanych w otulinie obsypek sorpcyjno-filtracyjnych, na przykładzie studni w Bardzie pozwala w skuteczny sposób polepszyć parametry wydajnościowe i jakościowe ujmowanych wód, co wiąże się z ograniczeniem dalszych zabiegów uzdatniania w zakładach komunalnych. Dzięki użyciu długich horyzontalnych drenaży uzyskuje się dużą powierzchnię filtracyjną, dzięki której znacznie zwiększa się napływ filtrowanej wody do studni zbiorczej. Przy wydatku Q równym 5,43 m3/h uzyskany spadek poziomu wody w studni wyniósł około 8 cm, zaś współczynnik oporu studni w badaniu wydajnościowym (pompowanie krótkookresowe 3-stopniowe) osiągnął wartość 0,000031 h2m5.

Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych sorbentów oraz okładziny filtracyjnej produkcji "Poltegor-Instytut" w studni S-1 uzyskuje się zdecydowanie lepsze parametry jakościowe w porównaniu do wody surowej pobranej z klasycznej studni. Tworząca się membrana fluidalna na konstrukcji drenażu i obsypkach skutecznie redukuje zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a warstwa sorbentów polepsza parametry chemiczne wody. Przedstawiony sposób ujmowania wód podziemnych może być zastosowany tam, gdzie występują dogodne warunki hydrogeologiczne oraz odpowiedniej wielkości działka umożliwiająca zabudowę długich drenów ujęciowych.

Za opracowanie projektu wynalazczego „Sposób polepszenia parametrów jakościowych wód w podziemnych strukturach wodonośnych in situ na ujęciach komunalnych, ujęcie wody oraz moduł filtracyjny do realizacji tego sposobu” zespół naukowców z "Poltegor-Instytut" dr inż. Adam Marek, dr inż. Justyna Sobolczyk i mgr inż. Waldemar Bicz oraz mgr Krzysztof Grzegorczyk z EKO-LIFE zostali uhonorowani złotym medalem Association des Inventeurs et des Fabricants Francais (AIFF) na wystawie i Targach Wynalazczości Concours Lepine 2016 w Paryżu.

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, składa Instytutowi i Zespołowi naukowców gratulacje za uhonorowaniem złotym medalem za innowacyjne rozwiązanie technologiczne zrealizowane w ramach projektu badawczego.