Akademicki Fundusz Wspomagania Wdrożeń

W dniu 21 stycznia 2010 r. odbyło się spotkanie robocze poświęcone planom utworzenia Akademickiego Funduszu Wspomagania Wdrożeń. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Izby prof. Ryszard Pregiel i dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski.

Uczestnicy spotkania w pełni podzieli pogląd, że wśród wielu czynników utrudniających komercjalizację wyników prac badawczych jednym z najważniejszych jest tzw luka kapitałowa, na którą napotykają zespoły badawcze i wynalazcy pragnący wdrożyć opracowane przez nich nowe idee technologiczne czy konstrukcyjne, zakładając własną firmę lub spółkę z udziałem ich macierzystych instytucji.

Luka kapitałowa, polegająca na braku dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, szczególnie dotyka najbardziej nowatorskie przedsięwzięcia inwestycyjne, z natury rzeczy charakteryzujące się wysokim ryzykiem ekonomicznym. Słabość bazy kapitałowej polskich uczelni i instytutów badawczych uniemożliwia finansowanie takich przedsięwzięć wyłącznie ze środków własnych. Żaden bank nie udzieli kredytu inwestycyjnego firmie bez wystarczająco długiej historii gospodarczej. Z tych samych powodów nie jest możliwe pozyskanie kapitału przez rozpoczynającą swoja działalność firmę z giełdy papierów wartościowych lub giełdowych rynków alternatywnych. Fundusze inwestycyjne i inwestorzy kapitałowi typu PE/VC nie są zainteresowani wejściem kapitałowym w przedsięwzięcia o stosunkowo niskiej wartości. Polskie fundusze zalążkowe (seed fund, business angels), bardzo nieliczne i zazwyczaj o stosunkowo niewielkich kapitałach, są bardziej z nazwy niż z faktycznej ich działalności funduszami podwyższonego ryzyka i raczej unikają finansowania wdrożeń nowych idei technologicznych.

Mając na uwadze powyższe, Izba i NCBiR postanowiły podjąć wspólne działania zmierzające do utworzenia funduszu kapitałowego o charakterze zalążkowym (seed fund), działającego pod nazwą Akademicki Fundusz Wspomagania Wdrożeń. Jeśli ta inicjatywa zostanie zaakceptowana przez zainteresowane instytucje i środowiska, powołanie Funduszu nastąpi po dacie wejścia w życie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w nowym brzmieniu, przypuszczalnie w II półroczu 2010.