II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 
 

W dniach 18-19 maja 2015 r. w Warszawie, odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorujacego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w którum uczestniczyli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji oraz reprezentanci Komisji Europejskiej.

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w sektorze transportu, środowiska i kultury - to najważniejsze ustalenia podjęte podczas drugiego posiedzenia Komitetu Monitorującego (KM) Program Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020. Obradom przewodniczył wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

KM POIŚ 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w sektorze transportu:

  • działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T (kryteria dla projektów dotyczących transportu drogowego),
  • działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego,
  • działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego,
  • działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T,
  • działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Uchwalone kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska dotyczą:

  • działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
  • działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
  • działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Przyjęte kryteria wyboru projektów POIŚ 2014-2020 w sektorze kultury - działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury. Podczas kolejnego posiedzenia KM POIiŚ 2014-2020 przewidzianego na początek lipca, planowane jest przyjęcie kolejnych kryteriów w sektorach środowiska, energetyki i transportu miejskiego.
W posiedzeniu Komitetu Monitorujacego wziął udział prezes Polskiej Izby Godpodarczej Zaawansowanych Technologii - prof. Ryszasrd Pregiel.

(na podstawie portalu MIR)