Izba wskaże kandydatów na ekspertów zespołów w ramach oceny projektów 2.1 PO IR


Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do Izby z prośbą o zgłoszenie reprezentujących Izbę kandydatów na członków zespołów oceniających projekty zgłaszane w ramach działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw". Głównym celem tego działania jest wsparcie przedsiębiorstw w finansowaniu aparatury, sprzętu, technologii oraz innych składników infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnych produktów i usług wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (wykaz KIS przyjęty przez Radę Ministrów w załączeniu). W związku z powyższym uprasza się o zgłaszanie do dnia 20 maja br. ekspertów, których zadaniem będzie ocena projektów w oparciu o dokumentację aplikacyjną pod względem ich celowości i efektywności ekonomicznej, wraz ze
wskazaniem dziedziny eksperckiej zgłaszanego kandydata, zgodnie z wykazem KIS, oraz krótkim opisem posiadanych kwalifikacji, posługując się załączonymi „Kryteriami dla ekspertów".

Kryteria dla ekspertów

Krajowe inteligentne specjalizacje