Izba uczestniczy w pracach nad PO IR i RS

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii uczestniczy od kilku miesięcy w pracach grup roboczych działających przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad opracowaniem:


1) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który będzie następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2) Ram Strategicznych dla Inteligentnych Specjalizacji, stanowiące wytyczna dla regionalnych programów operacyjnych


Oba wymienione strategiczne dokumenty będą miały podstawowe znaczenie przy określaniu kierunków i instrumentów wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014-2020. Celem prac związanych z tworzeniem tych dokumentów jest stworzenie inteligentnej i spójnej polityki wsparcia rozwoju polskiej gospodarki na poziomie krajowym, makroregionalnym i regionalnym.
Ze względu na wagę tych prac dla sektora przemysłu zaawansowanych technologii, Zarząd Izby będzie przekazywał na bieżąco członkom Izby robocze materiały i dokumenty dotyczące powyższych zagadnień, a także publikował je na portalu Izby, i prosi o włączenie się do dyskusji nad ich założeniami. Wszelkie uwagi i wnioski przesyłane przez członków do Biura Zarządu będą niezwłocznie przekazywane właściwym zespołom roboczym, a w przypadku szczególnego ich znaczenia bezpośrednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego.

 Program Operacyjny IR

 Ramy Strategiczne IS