Zmiany kryteriów oceny dofinansowywania projektów

 Zmiany kryteriów oceny dofinansowywania projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Do Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wpłynęły propozycje zmian kryteriów oceny dofinansowania projektów realizowanych w ramach działań i poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Propozycje te będą rozpatrywane na posiedzeniu Komitetu w dniu 22 stycznia 2019 r. Z proponowanymi kryteriami można zapoznać się za pomocą podanych niżej linków. Zmiany zostały wyróżnione kolorem.

Działanie 1.2 – Sektorowe programy B+R
Kryteria

Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe
Kryteria ogólne
Kryteria dla projektów realizowanych w ramach programu Dostępność Plus   

Poddziałanie 2.3.2 - Bony na innowacje dla MSP
Kryteria ogólne dla etapu I usługowego
Kryteria ogólne dla etapu II inwestycyjnego
Kryteria dla etapu I usługowego dla projektów realizowanych w ramach programu Dostępność Plus
Kryteria dla etapu II inwestycyjnego dla projektów realizowanych w ramach programu Dostępność Plus       

Poddziałanie 2.3.3 - Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Kryteria

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności Intelektualnej
Kryteria

 Poddziałanie 2.3.5 - Design dla przedsiębiorców
Kryteria ogólne
Kryteria dla projektów realizowanych w ramach programu Dostępność Plus     

Poddziałanie 3.2.1 - Badania na rynek
Kryteria ogólne
Kryteria dla projektów realizowanych w ramach programu Dostępność Plus   

Poddziałanie 4.1.1 - Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Kryteria

Poddziałanie 4.1.4 - Projekty aplikacyjne
Kryteria

 --     --     --