Posiedzenie w Ministerstwie Rozwoju Grupy roboczej ds. wdrażania PO IR - 26.05.2017.

 

W dniu 26.05.2017 r. odbyło się w Ministerstwie Rozwoju posiedzenie Grupy roboczej ds. wdrażania PO IR. Przedmiotem obrad były m.in.  zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań:

- II osi priorytetowej PO IR - poddzialanie 2.3.1. - Propinformacyjne usługi IOB dla MSPO,  
- III osi priorytetowej Po IR - poddziałanie 3.2.1. - Badania na rynek,- I i IV osi priorytetowej PO IR - poddziałanie 1.1.1 - Badania przemyslowe i prace rozwojowe realizowane przez      przesdsiębiorstwa,
- działanie 1.2  - Sektorowe programy B+R, poddziałania obejmujące: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Regionalne agendy  naukowo-badawcze, Projekty aplikacyjne,

Przedstawione zostały także propozycje projektu pozakonkursowego NCBiR w poddziałaniu 4.1.3 PO IR, obejmujące Innowacyjkne metody zarządzania badaniami.

Ze strony Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii w obaradach uczestniczyli: prof. Maria Zybura - Skrabalak, Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, członka Izby oraz p. Maciej Potyralla, Dyrektor Ośrodka Doradztwa i Inżynierii Finansowej Izby.