Projekt "Innowacyjność kluczem do sukcesu..."

 

Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i pod jego nadzorem. więcej