Projekt "Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji"

 

Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji

(2.2.1 PO KL)

Projektem zostanie objętych:

1. łącznie 45 instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi z całej Polski, dla który zostanie zorganizowanych:

dwanaście warsztatów na temat promocji wewnętrznej (po jednym warsztacie w 12 parkach, każdorazowo min. 10 uczestników lokatorów danego parku oraz przedstawiciel instytucji zarządzającej) – realizacja od stycznia 2013 r. do października 2013 r.
trzy warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capitał do inkubowania i rozwoju firm typu start-up i spin-off – luty, marzec, maj 2013, każdorazowo min. 15 uczestników – przedstawicieli instytucji zarządzających;
trzy szkolenia na temat profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji – maj, lipiec, wrzesień 2013, każdorazowo min. 15 uczestników – przedstawicieli instytucji zarządzających;
badanie ankietowe potencjału innowacyjnego, w dziesięciu parkach, przeprowadzone w okresie od stycznia 2013 r. do października 2013 r.

2. trzydzieści firm (w fazie tworzenia oraz lokatorów parków), dla który zostaną zorganizowane:
• trzy warsztaty (na każdym min. 10 firm) na temat możliwości i sposobów pozyskania wsparcia z funduszy venture capital i seed capitał oraz od aniołów biznesu; po 1 warsztacie w kwiecień, czerwiec, wrzesień 2013 r.

 

Zadania projektowe 

Przeprowadzenie warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach

Grupa docelowa: 
Główną grupę docelową proponowanych działań i rezultatów stanowią firmy ulokowane na terenie poszczególnych parków przemysłowych lub technologicznych oraz instytucje zarządzające tymi parkami, zainteresowane poprawą komunikacji i współpracy, budowaniem marki firm na tle marki parku, kreowaniem wspólnego wizerunku, stworzeniem wspólnego lobby w ważnych dla parku sprawach.

Opis zadania:
Przeprowadzenie warsztatów na temat promocji wewnętrznej w parkach, ma zapewnić identyfikowanie się z parkiem firm ulokowanych na jego terenie, kształtowanie nawyku współpracy, budowania marki parku, tworzenia wizerunku firm na tle marki parku, wspólnej promocji w ramach sieci stowarzyszenia, systemu identyfikacji wizualnej - jako elementu komunikacji marketingowej itp. Proponowane obecnie warsztaty powinny z jednej strony uświadomić firmom korzyści jakie niesie ulokowanie się w parku, z drugiej natomiast zmobilizować instytucje zarządzające parkami do systematycznych kontaktów z lokatorami, badania ich potrzeb i docieraniem do każdego lokatora ze swoją ofertą usług. Zakłada się przeprowadzenie 12 warsztatów adresowanych zarówno do lokatorów jak przedstawicieli instytucji zarządzającej, zorganizowanych na terenie 12 parków.
W związku z tym, że właściciele/pracownicy małych firm nie mogą sobie pozwolić na dłuższą nieobecność w firmie, warsztaty adresowane do nich odbywać się będą na terenie parku – bez konieczności wyjazdu, ani ponoszenia kosztów dojazdu, przy udziale znanych im przedstawicieli instytucji zarządzającej,

Rezultatem każdego warsztatu będzie wspólne wypracowanie nowego modelu współpracy w parku. Zostanie to osiągnięte w drodze dyskusji i wymiany opinii uczestników zarówno z instytucji zarządzającej parkiem ja z firm parkowych.

 

Przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią instytucje zarządzające parkami przemysłowymi i parkami technologicznymi. Są to głównie spółki handlowe – akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis zadania:
Projekt przeprowadzenie warsztatów na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capitał do inkubowania i rozwoju firm typu start-up i spin-off w parkach przemysłowych i technologicznych jest reakcją na pojawienie się dobrych praktyk powstawania funduszy typu seed i venture capital, których udziałowcami są instytucje zarządzające parkami. Upowszechnienie tej praktyki powinno zaowocować powstaniem nowych funduszy w kolejnych parkach, a w efekcie ich działalności wyinkubowaniem i wsparciem nowych firm innowacyjnych. Zakłada się przeprowadzenie 3 warsztatów, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych instytucji zarządzających parkami, z udziałem funduszy oraz parków będących ich udziałowcami.

Rezultatem warsztatu będzie uzyskanie przez uczestników warsztatów praktycznej wiedzy nt. korzyści jakie przyniosły innym parkom obecnie istniejące fundusze oraz nabycie kompetencji do utworzenia takiego funduszu we własnym parku

 Warsztaty na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu


Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią obecni i potencjalni lokatorzy parków technologicznych i przemysłowych, którzy dysponują innowacyjnymi pomysłami lub projektami, zainteresowani ich wdrożeniem, np. wywodzący się ze środowiska akademickiego twórcy technologii, którzy zamierzają utworzyć na terenie parku spółkę spin–off lub start-up, potrzebujący w tym celu funduszu zalążkowego. Mogą to być firmy działające już na terenie parku, wdrażające nowe projekty, zainteresowane venture capital

Opis zadania:
Przeprowadzenie warsztatów na temat możliwości pozyskania wsparcia z funduszy seed i venture capital oraz od aniołów biznesu, Warsztaty przeprowadzone przy udziale zainteresowanych funduszy (aniołów biznesu) odbędą się na terenie parków, które zapewnią udział min. 10 firm – lokatorów, lub osób zamierzających ulokować swą działalność w parku, dysponujących innowacyjnymi pomysłem/projektem i zainteresowanych koinwestycją. Zakłada się przeprowadzenie 3 warsztatów. Rezultatem będzie podniesienie wiedzy na temat dokumentów i aplikowania o fundusze venture i seed.

Rezultatem warsztatów będzie upowszechnienie wśród ok. 30 uczestników wiedzy możliwości skorzystania z usług konkretnych funduszy (aniołów biznesu) - kwestionariuszy oceniające możliwość skorzystania z funduszy.

 

Przeprowadzenie szkolenia nt. profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowią instytucje zarządzające parkami przemysłowymi i parkami technologicznymi. Są to głównie spółki handlowe – akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opis zadania:Szkolenie nt. profesjonalnej obsługi inwestora z elementami negocjacji, skierowane dla przedstawicieli instytucji zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi. Parki sygnalizują potrzebę podniesienia tego typu kompetencji, co powinno zaowocować zwiększeniem liczby lokatorów parków. Zakłada się przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla min 15 osób, w miejscach uzgodnionych pomiędzy Partnerami projektu.

Rezultatem będzie nabycie nowych kompetencji przez menadżerów, które zaowocują zagospodarowaniem wolnych nieruchomości w parkach – 45 dyplomów.

Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych

Grupa docelowa:
Główną grupę docelową stanowią instytucje zarządzające parkami przemysłowymi Parki te nie były objęte badaniami benchmarkingowymi, ani innymi analizami, dlatego będzie to zupełnie nowe podejście. Powodem objęcia tej grupy badaniami potencjału innowacyjnego jest obserwowane wśród niektórych z nich dążenie do zwiększania innowacyjności np. poprzez budowanie inkubatorów technologii, współpracę z inkubatorami przedsiębiorczości akademickiej itp.

Opis zadania:
Badanie potencjału innowacyjnego parków przemysłowych na podstawie specjalnie przygotowanej ankiety zawierającej pytania o poziom wybranych wskaźników. Usługa wykonywana na życzenie, skierowana przede wszystkim do parków przemysłowych, które zmierzają w kierunku zwiększenia innowacyjności. Parki przemysłowe nie były objęte badaniami benchmarkingowymi, ani innymi analizami, chociaż wiele z nich jest beneficjentami Działania 1.3 SPO-WKP oraz niektóre z nich późniejszych programów regionalnych i programu „Rozwój Polski Wschodniej". Zakłada się zbadanie 10 parków wyłonionych na podstawie pisemnego zapytania i sporządzenie dla nich raportów, w których określone zostaną mocne i słabe strony parku, lista działań korygujących oraz kierunki strategiczne dalszego rozwoju. Badanie to przyniesie parkom odpowiedź na ile odbiegają pod katem innowacyjności od parków technologicznych. Podczas prezentacji raportu instytucji zarządzającej tym parkiem, przedstawione zostaną metody i źródła wzrostu innowacyjności oraz strategia i modele biznesowe zorientowane na wzrost innowacyjności i konkurencyjności oraz możliwości ich aplikacji.

Rezultat: 10 raportów dedykowanych oraz 10 prezentacji.

 --     --     --

www.parkiblizejinnowacji.pl