Projekt „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

 

Nowy projekt Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
wspierający rozwój przedsiębiorczości pracowników wyższych uczelni

Wykonując swoje zadania statutowe, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest stymulacja przedsiębiorczości pracowników naukowych wyższych uczelni. Doceniając znaczenie podjętego przez Izbę projektu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego włączył go do programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” i udzielił dotacji finansowej na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia.

Szczegółowe zadania projektu obejmują:

· identyfikację warunków w jakich rozwija się przedsiębiorczość akademicka na wyższych uczelniach,
· przeprowadzenie badań nad postawami pracowników naukowych wobec podejmowania przez nich działalności gospodarczej,
· identyfikację prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na wyższych uczelniach, których wyniki rokują sukces komercyjny,
· wybór pracy badawczej dla której w ramach projektu zostanie przygotowana wzorcowa analiza pozwalająca na podjęcie decyzji o wdrożeniu wyników badań do praktyki gospodarczej i związanej z tym inwestycji,
· przeprowadzenie analiz: technologicznej i finansowej oraz sporządzenie biznes planu i programu marketingowego dla wybranego przedsięwzięcia, zorganizowanie warsztatów, dla kadry kierowniczej i pracowników uczelni wyższych zajmujących się współpracą z gospodarką, transferem technologii i rozwojem przedsiębiorczości akademickiej, dotyczących metodyki oceny wartości komercyjnej wyników prac badawczych i „dobrych praktyk” zakresie ich wdrażania.

Informacje o przebiegu realizacji projektu, a także raporty częściowe i końcowy, będą na bieżąco publikowane na portalu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Z wynikami uzyskiwanymi w poszczególnych etapach prowadzonych prac można zapoznać się w zakładce Studnia i Analizy.