Projekt "Foresight2030"

 

Założenia foresightu technologicznego przemysłu

 

Realizacja projektu Foresight technologiczny przemysłu w Polsce wynika z realizacji dokumentu „Koncepcja Horyzontalnej Polityki Przemysłowej w Polsce” przyjętej przez Radę Ministrów w 2007 r. Projekt rozpoczął się 15 października 2010 r. i będzie trwać 14 miesięcy.

W warunkach rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz wobec pojawiania sie nowych czynników mających bezpośredni wpływ na życie gospodarcze, takich jak: transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki (zmiany klimatyczne), starzenie się społeczeństwa, wyczerpywanie się surowców naturalnych, rosnąca troska o bezpieczeństwo energetyczne etc., istnieje potrzeba dyskusji nad działaniami, które zostaną podjęte do roku 2030.

Warunkiem dalszego wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu jest dążenie do rozwoju nowych produktów, czy usług w oparciu o najnowsze technologie, a także procesy organizacyjne lub marketingowe.

Polityka przemysłowa powinna skupiać się na podejmowaniu działań wspierających długookresowy wzrost i rozwój polskiego przemysłu, prowadzących do podnoszenia innowacyjności i postępu technicznego w przedsiębiorstwach, poprawy jakości kapitału ludzkiego i dostosowania jego struktury do potrzeb rynkowych oraz usuwania barier prawnych i administracyjnych hamujących wzrost gospodarczy. W tym celu niezbędne są efektywne i dostosowane do obecnych wyzwań gospodarczych systemy edukacji i kształcenia ustawicznego, rozwój ICT oraz funkcjonowanie instytucji i mechanizmów finansowania wspierających działalność B+R naukowców oraz przedsiębiorców.

Dzięki przeprowadzeniu foresightu będzie możliwe określenie przyszłych kierunków rozwoju technologicznego przemysłu oraz ukierunkowanie badan naukowych na obszary, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Zakres foresightu technologicznego obejmie cały przemysł w Polsce w podziale na poszczególne obszary: sektory przemysłowe (przetwórstwo przemysłowe), sektor usług spokrewnionych z przemysłem, przemysł wydobywczy, przemysł energetyczny.