Projekt 'Baza wiedzy KET"

 

Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii rozpoczęła realizację projektu pt.: Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą, dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach 5 Osi Priorytetowej pn.: „Dyfuzja innowacji”). Projekt, który prowadzony będzie w latach 2011 – 2013, ma na celu udzielenie wszechstronnego wsparcia podmiotom prowadzącym działalność B+R i przemysłową w obszarze zaawansowanych technologii określanych mianem „kluczowych technologii wspomagających”. Realizując projekt IZTECH spełnia ważne zadanie statutowe, jakim jest podejmowanie działań stymulujących w Polsce rozwój przedsiębiorczości opartej na wiedzy, czerpiącej z osiągnięć nauki i zaawansowanej techniki.

Komisja Europejska (KE) zwróciła uwagę na rosnące znaczenie w rozwoju współczesnego przemysłu technologii określonych mianem „kluczowych technologii wspomagających” (in. technologii grupy KET, ang.: Key Enabling Technologies). Proces identyfikacji technologii grupy KET wynikał z konieczności dostosowania polityki przemysłowej UE do nowych wyzwań globalnego rynku, oraz był ważnym krokiem w kierunku uruchomienia nowego planu na rzecz badań i innowacji w Europie. KE wskazała na technologie, które „oparte są na wiedzy, wiążą się z wysoką intensywnością badań (...), charakteryzują się krótkimi cyklami innowacji, dużymi nakładami kapitałowymi, oraz zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowaną kadrę” (por. komunikat Komisji z 30.09.2009 r. nr: COM (2009) 512). Ponadto technologie zaliczone do grupy KET poprzez charakter multidyscyplinarny i międzysektorowy umożliwiają rozwój nowych produktów, procesów i usług w całej gospodarce. KE zaliczyła do grupy KET 6 technologii:, fotonikę, biotechnologię, nano- i mikroelektronikę, nanotechnologię, materiały zaawansowane oraz zaawansowane systemy wytwarzania, tym samym uznając ich najwyższy wpływ na wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu i innowacyjności unijnych przedsiębiorstw w najbliższej przyszłości.

Inwestycje w działalność B+R oraz innowacyjne przedsięwzięcia po stronie przemysłu są niezbędne w uzyskaniu wysokiej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki na globalnym rynku innowacyjnych produktów i usług. Współpraca środowiska badawczego z sektorem przemysłowym, transfer wyników badań naukowych i nowych technologii z nauki do gospodarki, oraz efektywna komercjalizacja wiedzy i rozwój przedsiębiorczości wysokiej techniki napotykają w Polsce wciąż na wiele barier. Istnieje znacząca luka technologiczna w zakresie rozwoju i wdrażania technologii grupy KET między Polską a wysoko uprzemysłowionymi krajami UE. Wiele polskich przedsiębiorstw jest wciąż zbyt słabych kapitałowo, aby móc zainwestować w nowatorskie prace B+R i pozyskać wysokiej klasy specjalistów. Dlatego unikają podejmowania przedsięwzięć obarczonych wysokim ryzykiem gospodarczym, pomimo prawdopodobnego wystąpienia obiecujących efektów komercyjnych. Barierą dla rozwoju gospodarki opartej na KET jest również brak dostępu do informacji na temat zakresu działania i kierunków badań prowadzonych w ośrodkach badawczych, oraz na temat komercyjnych ofert i usług świadczonych przez przedsiębiorstwa, w tym głównie z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – głównych dostawców wyrobów i usług opartych na KET.

Dotarcie do informacji mających wpływ na efektywność prowadzonych przedsięwzięć w obszarze KET, może być zadaniem trudnym, zwłaszcza w dobie bezgranicznie poszerzających się zasobów wiedzy. Trudności w transferze wiedzy i dystrybucji informacji (np. między środowiskiem naukowym i przemysłowym) mogą być przeszkodą w przejściu od idei do praktycznego wykorzystania pomysłu, oraz w uzyskaniu korzyści płynących z komercjalizacji wyników innowacyjnych badań. W pokonywaniu barier w dostępie do wysokiej jakości informacji nt. zakresu i przedmiotu działalności podmiotów prowadzących w Polsce prace badawcze i działalność przemysłową w obszarze KET, posłużyć może internetowa platforma pn.: „Baza kluczowych technologii (Baza KET)”, uruchomiona w ramach przedmiotowego projektu IZTECH pod adresem: www.kluczowetechnologie.iztech.pl

Portal „Baza KET” jest istotnym narzędziem realizacji celów wspomnianego projektu IZTECH, pozwalającym na zbudowanie wirtualnej platformy współpracy między podmiotami zaangażowanymi w działalność w obszarze KET, stymulującym wymianę informacji i tworzącym nowe kanały komunikacji. Oddając do powszechnego użytku „Bazę KET” IZTECH zamierza m.in.:

1.     odpowiedzieć na rosnące potrzeby polskiego środowiska naukowego i gospodarczego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy dotyczącej technologii grupy KET,

2.     zidentyfikować i wypromować polskie podmioty działające w obszarze KET,

3.     rozpowszechnić wysokiej jakości informacje związane z pracami B+R, wdrożeniami i komercjalizacją wyników badań naukowych w obszarze KET,

4.     wesprzeć budowanie sieci kontaktów, oraz podejmowanie współpracy na rzecz wspólnej realizacji nowatorskich przedsięwzięć w zakresie technologii grupy KET.

IZTECH zaprasza polskie zespoły badawcze i firmy działające w obszarze KET do założenia w bazie indywidualnego profilu. Rejestracja i założenie profilu są całkowicie bezpłatne. Każdy profil oprócz części podstawowej (zawierającej dane kontaktowe i ogólne informacje nt. działalności użytkownika) wyposażony jest w aplikację pozwalającą na jego rozbudowanie o kolejne sekcje (zakładki) zawierające dane szczegółowe nt.:

1.     posiadanej aparatury i stosowanych procesów technologicznych (w tym: określenie warunków udostępniania: usługa niekomercyjna – współpraca, lub udostępnienie odpłatne),

2.     realizowanych projektów B+R (możliwość ew. zamieszczenia informacji o gotowości do podjęcia współpracy w realizacji wspólnych projektów),

3.     ofert licencyjnych (oferowanych patentów),

4.     praw autorskich (oferty udzielenia zezwolenia na korzystanie z chronionego utworu),

5.     usług certyfikacji (oferty dot. certyfikacji produktów, usług lub technologii),

6.     usług o charakterze eksperckim (usługi dot. analiz i doradztwa eksperckiego),

7.     usług wsparcia komercjalizacji wyników badań (oferty kapitałowe dot. innowacyjnych przedsięwzięć),

8.     usług wykonania badań (oferty wykonania badań na drodze podjęcia współpracy, lub odpłatnie),

9.     usług wykonania dokumentacji technicznej (wykonanie dokumentacji np. maszyn, urządzeń, obiektów budowlanych itp.).

„Baza KET” jest portalem dynamicznym, na bieżąco aktualizowanym i ulepszanym. Z uwagi na rozszerzalną strukturę systemu bazy, możliwe jest dodanie kolejnych sekcji do profili, zwłaszcza tych zaproponowanych przez jej użytkowników. Zamieszczenie w profilu usługi, lub oferty poprzedzone jest zawsze określeniem, czy jest to usługa odpłatna (tj. komercyjna), czy też oferowana jest na zasadzie partnerstwa (np. realizacji wspólnych projektów). W nadchodzących miesiącach „Baza KET” będzie poszerzona o nowe moduły i aplikacje podnoszące jej wymiar funkcjonalny i użyteczny.

Gorąco zachęcamy Państwa do założenia w „Bazie KET” indywidualnego profilu i czerpania wielu korzyści płynących z faktu bycia w gronie aktywnych użytkowników bazy. Indywidualny profil będzie doskonałą wizytówką Państwa działalności i pozwoli Państwu na dołączenie do pierwszego w Polsce oficjalnego grona podmiotów prowadzących działalność w obszarze technologii grupy KET. Złożenie wniosku o założenie profilu w „Bazie KET” zajmie Państwu tylko kilka minut, formularz aplikacyjny dostępny jest w aplikacji „Załóż profil w bazie” na stronie internetowej bazy, lub po kliknięciu w ten link. W razie pytań, lub problemów z obsługą bazy prosimy o kontakt poprzez wysłanie formularza kontaktowego dostępnego po kliknięciu w ten link.

Liczymy na Państwa obecność w Bazie KET i dalszą współpracę z IZTECH wierząc, że rozpoczęta przez nas inicjatywa przyniesie Państwu szereg wymiernych korzyści.  

Piotr Skurzyński

Redaktor portalu „Baza KET”

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

25.12.2011 r.