Prof. Andrzej Kadłuczka

Prof. Andrzej Kadłuczka z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 2011 r. za całokształt badań na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Prof. Andrzej Kadłuczka od 35 lat prowadzi badania nad integracją zabytkowej architektury i zespołów urbanistycznych z potrzebami współczesnego społeczeństwa. W 2000 r. zorganizował w Krakowie Międzynarodową Konferencję Konserwatorską, której celem była interpretacja głównych pryncypiów Karty Weneckiej. Podczas tego wydarzenia zredagowano i uchwalono rozwinięcie jej założeń w formie Karty Krakowskiej 2000, opracowanej pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji”. Tekst dokumentu był cytowany w wielu pracach naukowych i znalazł się na liście najważniejszych dokumentów konserwatorskich.

Prof. Kadłuczka w toku wieloletnich badań opracował i wdrożył modelowy system adaptacji zabytkowych monumentów architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb społecznych.  Ponadto rozwinął kompleksowe badania nad praktycznym wykorzystaniem dziedzictwa architektonicznego w edukacji i rozwoju intelektualnym współczesnego społeczeństwa. Do jego ważniejszych osiągnięć zaliczane jest także realizacja unikalnego w skali międzynarodowej Podziemnego Muzeum Rynku Głównego w Krakowie.