Zmarł doc. dr Wiesław Szelejewski

 

 Doc. dr Wiesław Szelejewski

W.Szelejewski DSC3519 150 

Wiesław Szelejewski, dr hab., ukończył studia chemiczne w roku 1965 na Uniwersytecie  w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach podjął pracę badawczą w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni. Zajmował się tam badaniami fizykochemii katalizatorów heterogennych, a od 1969 roku intensyfikacją i modernizacją technologii terftalanu dimetylu dla Zakładów „Blachownia” i „Elana”. Prace z tego cyklu przyniosły wysokie efekty ekonomiczne i zostały wyróżnione nagrodami NOT (1972), Ministra Przemysłu Chemicznego (1973). Sukcesy wdrożeniowe miały pozytywny wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej Wiesława Szelejewskiego. W 1973 roku został powołany na stanowisko dyrektora Pionu Chemii Gospodarczej w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Dyrektor Wiesław Szelejewski osobiście włączał się do prac nad opracowaniem obszernych programów badawczych m.in. takich jak: rozwój syntetyków zapachowych, surowce roślinne i zwierzęce. Kontynuując wcześniejsze zainteresowania katalizą, prowadził badania fizykochemiczne nad utleniającym układem katalitycznym zawierającym tlenki kobaltu i molibdenu. Wyniki tych prac stały się podstawą pracy doktorskiej „Otrzymywanie, struktura i własności solwatowanych molibdenianów kobaltu” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Habera (IChP, 1980).

W 1982 roku dr Wiesława Szelejewski został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie. W początkowym okresie głównym jego zadaniem była organizacja prac badawczych i prace nad technologiami syntezy substancji leczniczych.
W 1990 roku zainicjował w Instytucie rozwój własnej produkcji doświadczalnej (leki i substancje lecznicze), co pozwoliło na samofinansowanie większości badań.

W roku 1993 był inicjatorem i budowniczym nowoczesnego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Anpharm” – ważnego partnera Instytutu. W latach 1984 – 2004 wdrożono do przemysłu wiele opracowań leków, których był współautorem.

Doc. dr Wiesław Szelejewski był wybitnym ekspertem zarówno w dziedzinie technologii leków jaki i zarządzania. Posiadał rzadką umiejętność łączenia cech menedżera  z cechami naukowca. Sam o sobie mówił, że żyje technologiami. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 patentów, z których większość została wdrożona w przemyśle. Równocześnie udzielał się w społecznym ruchu naukowym. Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i pomysłodawcą organizowanych przez Instytut Farmaceutyczny Multidyscyplinarnych Konferencji Nauki o Leku, będących forum wymiany pomysłów badawczych pomiędzy środowiskiem chemicznym, farmaceutycznym i medycznym.

Dr Wiesław Szelejewski był przewodniczącym rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Vipharm S.A.”. Został odznaczony szeregiem medali i odznaczeń, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Rozwój Wynalazczości, Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Medalem World Intellectual Property Organisation. 

Do ostatniej chwili był członkiem Komisji Rewizyjnej przy Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.
Zmarł 17 stycznia 2019 roku.