Prof. Andrzej Jajszczyk

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk – profesor w Katedrze Telekomunikacji AGH w Krakowie - został uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2008, za badania w zakresie teorii węzłów szybkich sieci telekomunikacyjnych, stanowiących podstawę budowy internetu nowej generacji.


a jajszczyk fot piotr guzik 410 

                                                                                                                                    Zdjęcie: Piotr Guzik
Profesor Andrzej Jajszczyk

Uzyskał tytuł magistra inżyniera, doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora odpowiednio w latach: 1974, 1979, 1986 i 1994. Pracował naukowo za granicą, przez rok w University of Adelaide w Australii i dwa lata w Queen’s University w Kanadzie. Jest autorem bądź współautorem siedmiu książek, ponad 240 artykułów naukowych, a także 19 patentów w zakresie telekomutacji, szybkich sieci telekomunikacyjnych i zarządzania sieciami. Był konsultantem producentów, operatorów i agencji rządowych w Polsce, Australii, Kanadzie, Francji, Indiach, Niemczech i USA, a także ekspertem Komisji Europejskiej. Był założycielem i pierwszym redaktorem czasopisma IEEE Global Communications Newsletter, redaktorem czasopisma IEEE Transactions on Communications oraz redaktorem naczelnym, wydawanego w USA, czasopisma IEEE Communications Magazine. Jest redaktorem czasopism: Annales des Télécommunications, China Communications, Computer Communications oraz Security and Communication Networks. W latach 2004 – 2005 był Dyrektorem ds. Czasopism IEEE Communications Society, a w latach 2006 – 2007 Dyrektorem Regionu Europa, Afryka i Bliski Wschód tego samego stowarzyszenia. Od stycznia 2008 pełni funkcję jego wiceprezesa. Organizował liczne konferencje naukowe i techniczne. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także członkiem IEEE w randze Fellow.