Tadeusz Kulik

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i prorektorem ds. nauki Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialnym za transfer technologii do gospodarki i współpracę uczelni z zagranicą.

tadeusz_kulik_xxxxxxxxxxxxxx_500

 

Prof. Tadeusz Kulik

Stopnie doktora i doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Odbył dwa długoterminowe staże naukowo-badawcze za granicą: w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych i w Universidad Complutense de Madrid. Od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie materiałów amorficznych (w tym szkieł metalicznych) i nanokrystalicznych. Kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki, NATO (Science for Peace) i UE w ramach 5. i 6. Programu Ramowego (w tym Centrum Doskonałości NanoCentre w 5.PR). W latach 2003-2006 był ekspertem rządowym w dziedzinie nanomateriałów (3. priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli. Jest autorem i współautorem 190 artykułów naukowych, jednej monografii i trzech patentów.

Od 2004 roku jest członkiem a od 2007 roku zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, gdzie także kieruje Sekcją Nanomateriałów. W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka rady nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego dysponującego m.in. środkami na finansowanie przedsięwzięć podwyższonego ryzyka. Od powstania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego (2006) jest zaangażowany w działania prowadzące do opracowania koncepcji i utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego.