Ryszard Pregiel

Prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel ukończył wyższe studia techniczne, matematyczne i ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie kierowania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Stopnie doktora (w zakresie telekomunikacji) i doktora habilitowanego nauk technicznych (w zakresie automatyki i robotyki) uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratory (USA) i Control Data Corporation (USA).

ryszardpregielxxxx__yyyyyyyyyyyyy_464

Prof. Ryszard Pregiel

 

Przez cały okres kariery zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z działalnością gospodarczą. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w resorcie łączności, gdzie pełni m.in. funkcję dyrektora okręgu telekomunikacji międzymiastowej najpierw we Wrocławiu, a następnie w Katowicach. W 1977 r. zostaje powołany przez ministra przemysłu maszynowego na stanowisko dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania MERASTER w Katowicach. W tym okresie pod jego kierownictwem opracowano i wdrożono do produkcji wiele zaawansowanych technologicznie projektów w zakresie automatyki i informatyki, m.in. pierwszy polski mikrokomputer MERA-60 eksportowany w latach osiemdziesiątych w wielkich seriach m.in. do krajów RWPG i Chin. W 1983 r. obejmuje funkcję prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie. W latach 1985-1990 pracuje na stanowisku podsekretarza stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego, kierując Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. W okresie transformacji ustrojowej organizuje kilka prywatnych przedsiębiorstw nowych technologii, pełniąc między innymi funkcję prezesa Śląskiego Ośrodka Techniki Telekomunikacyjnej, prezesa INVESTEL INTERNATONAL i wiceprezesa zarządu Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej.

 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Katedrze Komutacji Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Instytucie Maszyn Matematycznych, Instytucie Systemów Sterowania i w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji akademickich i naukowych, m.in. kierownika katedry matematyki i informatyki, prorektora ds. nauki i dyrektora instytutu. Specjalizuje się w matematycznym modelowaniu systemów, zagadnieniach sterowania złożonymi obiektami technicznymi i zastosowaniu informatyki w zarządzaniu. Jest autorem dwóch monografii, 4 podręczników akademickich i ponad 60 artykułów.

 

Wchodzi w skład szeregu komitetów i rad naukowych, stowarzyszeń inżynierskich oraz redakcji naukowo-technicznych, m.in. był członkiem Komitetu Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN, członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, prezesem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Za swą działalność wyróżniony wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi.