Profile

Mirosław Grudzień

Dr inż. Mirosław Grudzień jest fizykiem technicznym o specjalności elektronika kwantowa i ciała stałego, jest wiceprezesem zarządu VIGO System S.A. w Warszawie.

 

mirosaw_grudzie__xxxxxxxx_482

 

Dr inż. Mirosław Grudzień

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej (1974) rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego macierzystej uczelni, gdzie uczestniczył w badaniach nad opracowaniem oryginalnej w skali światowej technologii niechłodzonych fotonowych detektorów podczerwieni. Jest autorem lub współautorem 17. patentów oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularyzatorskich w dziedzinie technologii detektorów i techniki podczerwieni.

W 1987 roku zakłada, wraz z współpracownikami z WAT, firmę innowacyjno-wdrożeniową VIGO produkującą szeroką gamę detektorów podczerwieni, przede wszystkim na eksport, skąd obecnie pochodzi 85 % jej przychodów. VIGO SYSTEM S.A. od początku istnienia nieustannie prowadzi, pod kierunkiem prof. Piotrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, zaawansowane prace badawcze i rozwojowe, częściowo wspomagane grantami, co pozwala od lat na zachowanie pozycji światowego lidera w tej dziedzinie techniki. Wiele produktów firmy nie ma swoich odpowiedników na rynku światowym. Za wysoki poziom innowacyjności i jakości produktów firmę wielokrotnie nagradzano polskimi i międzynarodowymi nagrodami, w tym amerykańską nagrodą The Photonics Spectra Excellence Award za najbardziej innowacyjny produkt wprowadzony na rynek światowy, uzyskaną w konkurencji z firmami Philips, IBM , 3M i Alcatel. W bieżącym roku firma zrealizowała dostawy detektorów dla NASA przeznaczonych do lądownika marsjańskiego, którego wystrzelenie przewidywane jest w 2009 roku.

W 2003 roku z inicjatywy dr M. Grudnia podpisano umowę o wspólnym przedsięwzięciu VIGO S.A. i Wojskowej Akademii Technicznej, w wyniku której zostało w zorganizowane w Warszawie najnowocześniejsze na świecie laboratorium badawczo-produkcyjne warstw półprzewodnikowych na potrzeby wytwarzania detektorów i badań mechanizmów wzrostu warstw.

 

 

 

 

 

Tadeusz Kulik

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym i prorektorem ds. nauki Politechniki Warszawskiej, odpowiedzialnym za transfer technologii do gospodarki i współpracę uczelni z zagranicą.

tadeusz_kulik_xxxxxxxxxxxxxx_500

 

Prof. Tadeusz Kulik

Stopnie doktora i doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora uzyskał na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Odbył dwa długoterminowe staże naukowo-badawcze za granicą: w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych i w Universidad Complutense de Madrid. Od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie materiałów amorficznych (w tym szkieł metalicznych) i nanokrystalicznych. Kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki, NATO (Science for Peace) i UE w ramach 5. i 6. Programu Ramowego (w tym Centrum Doskonałości NanoCentre w 5.PR). W latach 2003-2006 był ekspertem rządowym w dziedzinie nanomateriałów (3. priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli. Jest autorem i współautorem 190 artykułów naukowych, jednej monografii i trzech patentów.

Od 2004 roku jest członkiem a od 2007 roku zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, gdzie także kieruje Sekcją Nanomateriałów. W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka rady nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego dysponującego m.in. środkami na finansowanie przedsięwzięć podwyższonego ryzyka. Od powstania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego (2006) jest zaangażowany w działania prowadzące do opracowania koncepcji i utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego.

Leszek R. Jaroszewicz

Prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wojskowej Akademii Technicznej.

 

leszek_jaroszewicz_539

 

Prof. Leszek R. Jaroszewicz

Stopień doktora (ze specjalizacją optoelektronika światłowodowa) uzyskał na Wydziale Fizyki Technicznej i Chemii WAT; stopień doktora habilitowanego (w zakresie elektroniki) i tytuł profesora nauk technicznych na Wydziale Elektroniki tej uczelni. Odbył staże naukowe w King’s College w Londynie i Strathclyde University w Glasgow. Od 1984 roku pracuje w WAT, obecnie jako profesor zwyczajny, gdzie m.in. pełnił funkcje: kierownika Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki (1994-2002), dyrektora Instytutu Fizyki Technicznej (2002-2005) i prorektora ds. naukowych (2005-2008).

Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień interferencji i polaryzacji wiązki świetlnej w ograniczonym ośrodku z ich aplikacjami w zakresie budowy czujników optoelektronicznych i fotonicznych oraz technologii elementów światłowodowych i fotonicznych.

Jest współautorem m.in. modelu użytkowego dwukanałowego giroskopu światłowodowego dla potrzeb nawigacji naziemnej (Szefostwo Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej - 1991 r.); układu światłowodowego do badania ruchu wolnoobrotowego o prędkości kątowej rzędu obrotu Ziemi (Instytut Techniki Wojsk Lotniczych – 1999 r.); rotacyjnego sejsmometru światłowodowego FORS-II (Instytut Geofizyki PAN – 2006 r.); technologii wytwarzania elementów światłowodowych na bazie przewężki na włóknach standardowych i fotonicznych, takich jak sprzęgacze, polaryzatory, przełączniki polaryzacji, filtry pasmowe.

Opracowania prof. L. Jaroszewicza - z racji ich nowoczesności i wartości praktycznych - zostały uhonorowane medalami na międzynarodowych wystawach: brązowym i złotym na IENA'94, brązowym na EUREKA - 2003, złotym na INNOWACJE 2005, złotym na EUREKA - 2005. Swój dorobek naukowy i badawczy przedstawił w około 200 publikacjach. Jest także posiadaczem 10 patentów.

Jest wybranym Fellow Member of SPIE (od 2003), członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki PKOpto SEP - gdzie kieruje pracami Zespołu Czujników Optoelektroniki Światłowodowej i Optyki Zintegrowanej, członkiem Sekcji Optoelektroniki oraz Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych.

Ryszard Pregiel

Prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel ukończył wyższe studia techniczne, matematyczne i ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie kierowania wielkimi organizacjami gospodarczymi. Stopnie doktora (w zakresie telekomunikacji) i doktora habilitowanego nauk technicznych (w zakresie automatyki i robotyki) uzyskał w Politechnice Wrocławskiej. Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratory (USA) i Control Data Corporation (USA).

ryszardpregielxxxx__yyyyyyyyyyyyy_464

Prof. Ryszard Pregiel

 

Przez cały okres kariery zawodowej łączy działalność naukowo-dydaktyczną z działalnością gospodarczą. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w resorcie łączności, gdzie pełni m.in. funkcję dyrektora okręgu telekomunikacji międzymiastowej najpierw we Wrocławiu, a następnie w Katowicach. W 1977 r. zostaje powołany przez ministra przemysłu maszynowego na stanowisko dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania MERASTER w Katowicach. W tym okresie pod jego kierownictwem opracowano i wdrożono do produkcji wiele zaawansowanych technologicznie projektów w zakresie automatyki i informatyki, m.in. pierwszy polski mikrokomputer MERA-60 eksportowany w latach osiemdziesiątych w wielkich seriach m.in. do krajów RWPG i Chin. W 1983 r. obejmuje funkcję prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie. W latach 1985-1990 pracuje na stanowisku podsekretarza stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego, kierując Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. W okresie transformacji ustrojowej organizuje kilka prywatnych przedsiębiorstw nowych technologii, pełniąc między innymi funkcję prezesa Śląskiego Ośrodka Techniki Telekomunikacyjnej, prezesa INVESTEL INTERNATONAL i wiceprezesa zarządu Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej.

 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w Katedrze Komutacji Politechniki Wrocławskiej. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Instytucie Maszyn Matematycznych, Instytucie Systemów Sterowania i w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji akademickich i naukowych, m.in. kierownika katedry matematyki i informatyki, prorektora ds. nauki i dyrektora instytutu. Specjalizuje się w matematycznym modelowaniu systemów, zagadnieniach sterowania złożonymi obiektami technicznymi i zastosowaniu informatyki w zarządzaniu. Jest autorem dwóch monografii, 4 podręczników akademickich i ponad 60 artykułów.

 

Wchodzi w skład szeregu komitetów i rad naukowych, stowarzyszeń inżynierskich oraz redakcji naukowo-technicznych, m.in. był członkiem Komitetu Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN, członkiem Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji, prezesem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Za swą działalność wyróżniony wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi.