Władze Izby

 

 

Walne  Zgromadzenie  Członków  Izby

Rada  Izby
(II Kadencja od 22.06.2015 - obecnie)

Przewodniczący Rady Izby 

 

Jerzy Buzek


2010.03.03 Jerzy Buzek 200

 

Jerzy Buzek, prof. dr hab., urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. W 1957 r. rozpoczyna studia na Wydziale Mechaniczno–Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika–energetyka. Dwa lata później uzyskuje stopień doktora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął pracując w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. W 1974 r. rozpoczął pracę dydaktyczną na Politechnice Śląskiej, a w 1995 roku także na Politechnice Opolskiej. W 1992 r. objął kierownictwo  ogólnopolskiego zespołu specjalistów pracujących nad ekspertyzą Polskiej Akademii Nauk dotyczącą ochrony powietrza.

W 1997 r. Jerzy Buzek uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych. Jest autorem ponad 200 prac naukowych i patentów. Uhonorowany licznymi doktoratami honoris causa renomowanych uczelni polskich i zagranicznych.

W tym samym roku koordynuje prace zespołu ekspertów gospodarczych partii AWS, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. Jerzy Buzek stanął na czele powstałego rządu, pełniąc funkcję premiera do 2001 r. W 1999 roku wprowadził Polskę w struktury NATO, a w 1997 zainicjował negocjacje z Unią Europejską.

Jerzy Buzek jest posłem do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku i został wybrany na Przewodniczącego PE w kadencji 2009-2012. W tym czasie nadzorował przejście z traktatu nicejskiego na traktat lizboński, odgrywając kluczową rolę w finalizacji procesu ratyfikacji tego układu.  Podczas sprawowania funkcji Przewodniczącego PE konsekwentnie realizował wiele ważnych inicjatyw, w tym zaangażowanie PE w prace nad budżetem na lata 2014-2020

Jerzy Buzek, znany z ogromnej aktywności na polach działania Unii, szczególnie w  dziedzinie energetyki, razem z Jacques Delores zapoczątkował Wspólnotę Energetyczną, której celem jest poprawa przepisów energetycznych i warunków współpracy w tej  kwestii zarówno w ramach  Unii, jak i poza nią. Obecnie przewodniczy Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) i Konferencji Przewodniczących Komisji PE.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Izby

 

Ryszard Pregiel


Do CV RPDSC 8171 kopia 150

 

Ryszard Pregiel, prof. nadzw. dr hab. inż, elektronik i matematyk, habilitacja w zakresie automatyki i robotyki (Politechnika Wrocławska, 1979). Odbył kilka długoterminowych staży naukowych i zawodowych za granicą m.in. w Massachusetts Institute of Technology, Wyższej Moskiewskiej Szkole Technicznej im. Baumana, Bell Telephone Laboratories (USA) i Control Data Corporation (USA). Jest autorem i współautorem  podręczników akademickich, książek i licznych artykułów naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął (1961) w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obecnie jest członkiem Honorowego Konwentu. Następnie pracował w Uniwersytecie Śląskim, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pełniąc szereg funkcji akademickich m.in. kierownika katedry informatyki i prorektora ds. nauki.

            W całym okresie swojej kariery zawodowej łączył działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w przemyśle,  m.in. pełnił funkcję dyrektora Instytutu Systemów Sterowania, naczelnego dyrektora Centrum Naukowo-Produkcyjnego Systemów Sterowania w Katowicach, prezesa Zrzeszenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie, prezesa zarządu spółki Investel International i wiceprezesa Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. Jest autorem wielu rozwiązań konstrukcyjnych i projektów technologicznych. W latach 1985-1990 był podsekretarzem stanu w Komitecie Nauki i Postępu Technicznego odpowiedzialnym za gospodarkę Centralnym Funduszem Wspomagania Wdrożeń. Jest  członkiem wielu komitetów, stowarzyszeń i redakcji naukowo-technicznych m.in. był przez dwie kadencje członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Badań Kosmicznych PAN i prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Za swą działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  wyróżniony szeregiem nagród, w tym międzynarodowych.

 

Tadeusz Więckowski


T. Wieckowski rektor min

 

Tadeusz Więckowski, prof. dr hab. inż, elektronik, habilitacja w zakresie telekomunikacji (Politechnika Wrocławska, 1993). Pracę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej we Wrocławiu. Od 1980 r. pracuje w Politechnice Wrocławskiej, gdzie pełnił szereg funkcji organizacyjnych, m.in. dyrektora Instytutu Telekomunikacji i Akustyki. Członek wielu komitetów, rad naukowych i stowarzyszeń inżynierskich m.in. Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitetu Badań Naukowych, Rady Telekomunikacji oraz komitetów zarządzających międzynarodowymi programami.  Obecnie jest Rektorem Politechniki Wrocławskiej.

W działalności naukowej zajmował się głównie problematyką związaną z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz telekomunikacją. Zaproponował oryginalną i unikatową w skali światowej metodę analizy anten ramowych umieszczonych w polu elektromagnetycznym o dowolnie złożonej strukturze. W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej na szczególną uwagę zasługują jego prace poświęcone zagadnieniom związanym sondami pola elektromagnetycznego oraz alternatywnymi metodami pomiaru emisyjności. Wykazał między innymi możliwość wykorzystania podwójnie obciążonych anten ramowych jako sond składowych pola elektromagnetycznego, w tym również sond charakteryzujących się sferyczną charakterystyką kierunkowości. Największym osiągnięciem z tego zakresu jest opracowanie oryginalnego w skali światowej stanowiska pomiarowego wykorzystującego połowę anteny ramowej w pomiarach zaburzeń promieniowanych.  Posiada w dorobku 176 publikacji. i ponad 500 opracowań naukowych w zakresie projektów, konstrukcji i technologii, w tym 277 udokumentowanych sprawozdaniami serii SPR. Jedenaście zakończyło się unikatowymi wdrożeniami. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów za wdrożenie układu antenowego Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim. 

Członkowie Rady Izby

 

Maciej Adamkiewicz

 

Adamkiewicz 150

 

Maciej Adamkiewicz , prezes zarządu ADAMED PHARMA S.A., lekarz,   posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. W jego dorobku  naukowym znajduje się  wiele wystąpień na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej, w tym w renomowanym czasopiśmie „International Uroginecology Journal”. Od 2000 roku kieruje całością prac zarządu firmy, kładąc duży nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

 

Tomasz Babul 

 

Dr T. Babul 300 

 

Dr hab. inż. Tomasz Babul jest wybitnym specjalistą w zakresie technologii materiałów, obróbki cieplnej oraz budowy i eksploatacji maszyn. Studia politechniczne rozpoczął w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Inżynierii Materiałowej (1980), uzyskując w 1990 r. doktorat z metaloznawstwa i obróbki cieplnej metali na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym BIP. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (2012) specjalizując się w problematyce budowy i eksploatacji maszyn.

Na dorobek naukowy Tomasza Babula składają się liczne monografie, artykuły naukowe publikowane m.in.  w czasopismach zagranicznych wyróżnionych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej  i innych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.  Działa także w wielu organizacjach zawodowych i społecznych, w tym w Komitecie Wykonawczym IFHTSE (The International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering), Zespole Inżynierii Powierzchni Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Zespole Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Polskich (SIMP), Polskim Towarzystwie Metaloznawczym, Stowarzyszeniu Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, a także w The American Society for Metals (ASM). 

Od 1982 roku pracuje w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, od 2013 r. na stanowisku Dyrektora Instytutu. Od 2015 r. jest  Profesorem IMP.

  

Danuta Ciechańska

 

danuta ciechaska

 

Danuta Ciechańska, dr hab. inż. prof. IBWCh. Absolwentka Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. W 1996 roku uzyskała stopień doktora, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Od 1990 roku pracuje w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. W latach 2002-2005 pełniła funkcję sekretarza naukowego, a od 2005 roku pełni funkcję  dyrektora Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi oraz pracami wykonywanymi bezpośrednio na zlecenia partnerów przemysłowych, w takich dziedzinach jak: inżynieria materiałowa, biotechnologia, technologia chemiczna, przetwórstwo polimerów i włókiennictwo. Posiada doświadczenie w kierowaniu laboratoriami badawczymi akredytowanymi przez PCA i OECD. Specjalizuje się m.in. w bioprocesach syntezy i modyfikacji polimerów i włókien, biodegradacji  materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych, biomateriałach i biotworzywach

Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych oraz 32 patentów i zgłoszeń patentowych. Zgodnie z bazą Web of Science sumaryczna liczba cytowań jej  publikacji w latach 1998 – 2014 wynosi 179 w tym 166 publikacji bez auto-cytowań. Indeks Hirscha Jej publikacji w latach 1998-2014 wg bazy Web of Science wynosi 6.

Brała udział we wdrożeniach technologii oraz procedur badawczych w krajowych i zagranicznych firmach m.in. w uruchomieniu produkcji głośników z membranami z modyfikowanej celulozy bakteryjnej w firmie  TONSIL S.A., uruchomieniu produkcji biomedycznego preparatu chitozanowego w firmie amerykańskiej, uruchomieniu produkcji opatrunku hemostatycznego Tromboguard w firmie Tricomed SA. Wyniki prac naukowych prezentowała na ponad 150  konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą. Wyróżniona została medalami i dyplomami za osiągnięcia wynalazcze.

W 2000 roku otrzymała Nagrodę Prezydium Oddziału PAN i Rektorów Wyższych Uczelni w Łodzi dla młodego naukowca za całokształt osiągnięć badawczych w dziedzinie nauk technicznych. W 2002 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za aktywność naukową i współpracę międzynarodową a w 2012 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za rozwój biotechnologii przemysłowej. W 2013 została wyróżniona EU - Woman Inventor and Innovator Network Sztokholm, Szwecja dla kobiet kreatywnych, pomysłowych, innowacyjnych i przedsiębiorczych. W 2014 otrzymała Perłę Innowacji – Progress 2014 nagrodę przyznaną przez magazyn ekonomiczny Polish Market i Radę Główną Instytutów Badawczych w kategorii : Osobowość Naukowa. W 2015 otrzymała tytuł ‘Srebrnego Inżyniera 2014 r.” Przeglądu Technicznego w kategorii Nauka. Jest  wiceprezesem ds. innowacji  Europejskiego Stowarzyszenia Naukowego EPNOE, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Chitynowego, ekspertem europejskiej platformy EURATEX oraz członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń  naukowych.  Jest koordynatorem Ponadregionalnego Centrum Naukowo-Przemysłowego (Bio)-polimery – materiały - technologie dla Gospodarki (POLINTEGRA) skupiającego 68 członków, w tym 37 jednostek  naukowych  i 31 firm. 

 

Olaf Gajl

 

foto dr Olaf Gajl OPI PIB 2 150

 

Olaf Gajl, dr nauk technicznych, specjalista metod komputerowych w naukach inżynierskich. Jego zainteresowania obejmują głównie problematykę modelowania matematycznego i wykorzystania materiałów kompozytowych. Odbył długoterminowe staże zagraniczne we Francji (Uniwersytet Paris VI), pracował jako associated professor na Uniwersytecie Grenoble. 

W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie – współpracując z czołowymi uczelniami europejskimi – zajął się zastosowaniami sztucznej inteligencji, systemów ekspertowych, zbiorów rozmytych i analizy jakościowej, a także budową oprogramowania edukacyjnego. Był współzałożycielem przedsiębiorstwa softwarowego BT (Business and Technology), które w 1994 roku zostało uznane przez magazyn „Computer World” za najszybciej rozwijającą się firmę sektora IT w Polsce. Doceniając przyszłościowe znaczenie internetu, dr Gajl doprowadził do połączenia BT i Polska OnLine.

W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialnym za współpracę sektorów nauki i gospodarki, wspieranie działań proinnowacyjnych oraz wdrażanie funduszy strukturalnych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Od 2005 roku jest Dyrektorem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, instytucji zajmującej się zbieraniem i analizowaniem danych o nauce, wspieraniem transferu innowacji do sfery gospodarki, a także wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

 

 

Jacek Guliński

jacek gulinski 150

 

Jacek Guliński,  dr hab. – chemik, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w chemii krzemoorganicznej oraz zagadnieniach związanych z transferem innowacji i technologii, polityką innowacyjną, relacjami nauki z gospodarką oraz komercjalizacją wyników prac badawczych. Autor i współautor wielu monografii, publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.  

Profesor Wydziału Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1973 otrzymał tytuł mgr chemii (Wydział Chemii UAM), a w 1978 r. inżyniera ogrodnictwa (Akademia Rolnicza, Poznań). W roku 1983 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (Wydział Chemii UAM), a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego.  latach 1995-2008 pełnił funkcję z-cy dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM - pierwszego parku naukowo-technologicznego w Polsce. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prezesa  zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2004-2008 Kierownika Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012 – 2014 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialny był m.in. za politykę rozwoju i innowacyjności, a także sprawy związane ze współpracą nauki z gospodarką oraz programowaniem funduszy europejskich w perspektywie 2014- 2020. Od stycznia 2015 pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo- Technologicznego Fundacji UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 

 


Michał Kleiber


M.Kleiber 150

 

Michał Kleiber, prof. dr hab. inż. W latach 2007 – 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w okresie 2006 – 2010 doradca Prezydenta RP, a w latach 2001 - 2005 minister nauki i informatyzacji.  Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie mechaniki i informatyki oraz problemów innowacyjności gospodarki. Autor ponad 250 artykułów oraz 9 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.  Prowadził badania i wykłady na uczelniach w Stuttgarcie, Hanowerze, Bochum oraz Darmstadt (RFN), Berkeley i Stoors (USA), Tokio (Japonia) i Hong Kongu.  Redaktor naczelny dwu czasopism o globalnym obiegu: Archives of Computational Methods in Engineering (Springer) oraz Computer Assisted Methods in Engineering and Science (PAN). Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (Salzburg), członek senatu Narodowej Akademii Nauk RFN Leopoldina (Halle/Berlin), członek Austriackiej Akademii Nauk (Wiedeń) i Academia Europaea (Londyn). Doktor honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, inżynier honoris causa uczelni w Metz (Francja). 

W latach 2006 – 2010 członek Europejskiej Rady Badań (Bruksela).  Od roku 2006 prezes Europejskiego Forum Nauk Materiałowych (Strasburg). W latach 2012 – 2014 członek zespołu, który przygotował dla Komisji Europejskiej dokument pt. Nowa Narracja dla Europy, od roku 2010 członek zespołu doradców Komisarza UE ds. Badań I Innowacji. Przewodniczący kapituł konkursów Teraz Polska (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego),  Ranking Uczelni Wyższych (Miesięcznik Perspektywy) oraz Popularyzator Nauki (PAP i MNiSW). Laureat licznych nagród naukowych oraz wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii i Grecji, a także odznaczenia im. A. Mickiewicza przyznanej przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (Trójkąt Weimarski).

 

 Tadeusz Kulik

 

Kulik Tadeusz

 

Tadeusz Kulik, prof. dr hab. inż., jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, doktorat i habilitacja na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Odbył dwa długoterminowe staże naukowo-badawcze za granicą: w University of Notre Dame w Stanach Zjednoczonych  i w Universidad Complutense de Madrid.

          Od wielu lat prowadzi badania w dziedzinie szkieł metalicznych i materiałów nanokrystalicznych. Kierował szeregiem projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki, NATO (Science for Peace) i UE w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego (w tym Centrum Doskonałości NanoCentre w 5PR). W latach 2003-2006 był ekspertem rządowym w dziedzinie nanomateriałów (3. priorytet) w Komitecie Programowym i Eksperckiej Grupie Doradczej 6. PR UE w Brukseli. Jest autorem i współautorem 241 artykułów naukowych, jednej monografii i trzech patentów. Dorobek publikacyjny był cytowany ponad 1600 razy przez autorów nie będących współautorami cytowanych publikacji (indeks Hirscha wynosi 19). Od 2004 roku jest członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, gdzie także kieruje Zespołem (przedtem Sekcją) Nanomateriałów, a w latach 2007-2010 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu.

        W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki, a w latach 2002-2005 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przez dwie kolejne kadencje w latach 2005-2012 był Prorektorem ds. Nauki Politechniki Warszawskiej odpowiedzialnym, m.in. za badania naukowe, transfer technologii do gospodarki i współpracę Uczelni z zagranicą. Od 2006 roku jest członkiem Komitetu Sterującego International Symposium on Metastable and Nano Materials, a od 2007 roku członkiem Komitetu Doradczego Międzynarodowej Konferencji Rapidly Quenched Metals. Od powstania Warszawskiego Konsorcjum Naukowego (w 2006 r.) do 2012 roku był zaangażowany w działania prowadzące do opracowania koncepcji i utworzenia Warszawskiego Parku Technologicznego. W latach 2009-2012 był, delegowanym przez MNiSzW, członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. 

 

Marzena Mażewska

Marzewska Marzena user 200 982982 81401e huge 250 sharpen


Marzena Mażewska, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji, konsultant, trener. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego.

W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007, 2012 i obecnie ekspert Programu Rozwoju  Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

 

Zygmunt Mierczyk

Rektor Mierczyk 150

Mierczyk Zygmunt, gen. dyw. prof. dr hab. inż., absolwent kierunku fizyka techniczna na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. W czasie studiów dwukrotnie otrzymał nagrodę specjalną Sekretarza Naukowego PAN  w zakresie fizyki. W roku 1983 rozpoczął pracę  naukowo-dydaktyczną w WAT, początkowo jako inżynier, następnie jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Techniki Laserowej, komendant Instytutu Optoelektroniki WAT, komendant Wydziału Techniki Wojskowej WAT,
a od 2005 roku zastępca komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2008 - 2016 był Rektorem-Komendantem WAT.

Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika – specjalność elektronika kwantowa otrzymał w WAT w 1990 roku. W 2000 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa – specjalność materiały optoelektroniczne. Od 2002 roku był profesorem nadzwyczajnym WAT, a w 2009 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie optoelektroniki, w tym techniki laserowej. Prowadzi prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w obszarze inżynierii materiałowej, konstrukcji i technologii laserów oraz elementów i zespołów optoelektronicznych stosowanych w systemach wojskowej techniki laserowej, a także w urządzeniach dla przemysłu, medycyny i ochrony środowiska.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień wojskowych i cywilnych, w tym 22 medali na Światowych Wystawach Wynalazków i Innowacji (Bruksela, Genewa, Osaka, Londyn, Moskwa, Pekin).

 

           

Roman Szwed


roman szwed 06 2013 150

 

Roman Szwed, dr hab., prezes zarządu Atende S.A. W 1976 ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii.  Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego powstała infrastruktura teleinformatyczna, w oparciu o którą, w sierpniu 1991r zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do światowego Internetu.

W 1991 r. zaczął kierować Działem Zawansowanych Systemów Komputerowych w ramach Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM, który to dział od 1994 r. został wydzielony do osobnej spółki i stał się prekursorem późniejszej spółki komputerowej ATM S.A. W 2004 r. spółka zadebiutowała na GPW oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług informatycznych. Obecnie Roman Szwed jest prezesem spółki giełdowej Atende S.A, która jest kontynuatorem działalności ATM S.A. w zakresie usług informatycznych. W czasie swej kariery zawodowej został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami za swoją działalność, między innymi: wydawnictwo Manager Magazyn uhonorowało go tytułem Top Manager Roku 2006, a  Świat Telekomunikacji  nagrodą Złotej Anteny w kategorii Manager Roku 2007, został także nominowany do finału prestiżowego konkursu  Przedsiębiorca Roku 2007 organizowanego przez Ernst & Young. W 2013 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 


Wojciech Wajda

 

W. Wajda390603 150

 

Wojciech Wajda, dr. były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Nagradzany za prace badawcze, stażysta uczelni krajowych i zagranicznych. W 1988 roku założył Wasko Sp. z o.o., którą przekształcił w spółkę akcyjną, a następnie wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie. Obecnie WASKO S.A.  jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Spółka od 27 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmuje się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Kierowana przez niego spółka podejmuje współpracę z przemysłem górniczym po przejęciu większościowego pakietu akcji największej firmy z branży informatycznej świadczącej usługi dla górnictwa - Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach.

Obecnie Grupa Kapitałowa WASKO S.A. zatrudnia około 1500 pracowników. Spółki Grupy realizują projekty z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny, a także wiele projektów o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa obywateli. Za przeszło 27-letnie zaangażowanie w budowę Spółki opartej na solidnych podstawach finansowych, polepszenie bezpieczeństwa narodowego i rozwoju kraju został uhonorowany m.in. Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, odznaką „Zasłużony dla nauki polskiej”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

 Zarząd  Izby


Prezes 

dr inż. Zygmunt Krasiński

Doradca strategiczny
Dyrektora Narodowego Centrum Badań i RozwojuZygmunt Krasiński
 

Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) i podjął pracę naukową jako adiunkt. Prowadził badania na Strathclyde University w Glasgow oraz Nihon University w Tokio, jako stypendysta Rządu Japońskiego (1992-94). Autor/współautor ponad 20 publikacji w dziedzinie optoelektroniki światłowodowej. Kilkakrotnie nagradzany, w tym za najlepszą prezentację naukową (Presentation Prize of the IEE of Japan - 1994) i nagrodami dla młodych naukowców (Young Scientist Award of URSI - 1990 i 1995). Głównym obszarem działalności dr Zygmunta Krasińskiego jest rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze badań i innowacji. Jako Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE i KPK ds. Programu Ramowego Horyzont 2020 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (2014-2020), działał aktywnie na rzecz zintegrowania środowiska polskiego wokół tematyki zwiększenia udziału Polski w Horyzoncie 2020 i Horyzoncie Europa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracach gremiów międzynarodowych i reprezentowania stanowiska RP. Pracował jako ekspert Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu Partnerstwa Regionalnego realizowanego na rzecz regionu Bałkanów Zachodnich, członek powołanego przez KE zespołu międzynarodowego w ramach S&T Policy Mix Peer Review to Kazakhstan (2012), ekspert MNiSW w gremiach Komisji Europejskiej (Komitety Programowe Strategic Configuration oraz MŚP i Dostęp do Finansowania Ryzyka w H2020 i Shadow Strategic Configuration do PR Horyzont Europa oraz Panel ds. Badań i Innowacji Partnerstwa Wschodniego), wiceprzewodniczący Podkomitetu Ministerstwa Rozwoju do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską. Członek Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współpomysłodawca i koordynator przygotowania stanowiska polskich ekspertów do 9PR i zakończonych sukcesem działań na rzecz wprowadzenia w Horyzoncie Europa dodatkowego kryterium selekcji projektów opartego na dywersyfikacji geograficznej, pozwalającego wybrać z najlepiej ocenionych wniosków te, które zapewniają szersze włączenie nowych krajów członkowskich i wykorzystanie ich potencjału. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (łącznie ponad 160 projektów od 5PR do H2020). Jest doradcą, autorem wielu publikacji i trenerem w obszarze Programów Ramowych UE i zarządzania B+R. Inicjator cyklu pionierskich szkoleń z zakresu zarządzania projektami dla sfery B+R w Polsce (2004-2005). Audytor i Przewodniczący Zespołu Oceniającego w ramach International Visibility Project. Założyciel i Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych oraz członek Komitetu Certyfikacji Project Management IPMA Polska. Wieloletni członek European Association of Research Managers and Administrators, a od 2020 r. członek External Relations Committee of EARMA. Prezes Zarządu (elekt) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (IZTECH ).

Posiada doświadczenie w zakresie obrotu kapitałowego i finansów, będąc przez szereg lat związany z sektorem bankowym, w tym pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ SA.

Posługuje się biegle językiem angielskim i rosyjskim. Posiada podstawową znajomość języka japońskiego.

 

Wiceprezesi Zarządu Izby

 dr inż. Adam Piotrowski
Prezes Zarządu VIGO System S.A.

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej,  którą ukończył w 2002 roku z tytułem magistra inżyniera elektroniki.  W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął w 2002 roku na stanowisku specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A.  W latach następnych pracował w tej spółce na różnych stanowiskach  kierowniczych .  Od 2014 roku jest członkiem zarządu Vigo System S.A., a po wejściu spółki na giełdę   prezesem jej zarządu.

Dr inż. Adam Piotrowski od początku swojej działalności zawodowej mocno angażuje się  w rozwój polskiej i międzynarodowej społeczności technologicznej. Jest współzałożycielem  Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, członkiem  a później wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Fotonika, członkiem Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT - jednostki międzywydziałowej Politechniki Warszawskiej oraz   członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej, a po wejściu tego instytutu w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz członkiem jego rady.

Od 2017 roku członek Board of Stakeholders Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy Komisji Europejskiej Photonics21, poświęcając wiele czasu  budowaniu pozycji Polski w strukturach decyzyjnych programowania finansowania innowacji Komisji Europejskiej.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

mgr inż. Leo Turno
Fundacja Dialogu Technologicznego


Leo 2020


Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1991 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera. W 1996 odbył studia MBA w INSEAD (Fontainebleau, Francja), będąc następnie współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów Insead w Polsce. Fundator „Fundacji Dialogu Technologicznego”.

Jest specjalistą w zakresie koordynacji i finansowania programów badawczo-rozwojowych. Między innymi koordynował projekty i prowadził pakiety zadaniowe w międzynarodowych konsorcjach badawczo-rozwojowych finansowanych przez program “Horyzont 2020”. Zainicjował projekt międzynarodowych warsztatów dla instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i ich naukowych partnerów w Finlandii i Hiszpanii z udziałem czołowych polskich przedsiębiorstw przemysłowych m.in.  KGHM, Grupy AZOTY i Grupy LOTOS. W ramach tego programu zidentyfikowano dziesiątki potencjalnych obszarów współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk stosowanych, a niektóre zaowocowały złożeniem wniosków projektowych do H2020. Leo Turno duże doświadczenie menedżerskie zdobyte w kilku firmach high-tech (Blue-Chip) w Polsce, Szkocji i Szwajcarii, gdzie zajmował odpowiedzialne stanowiska w działach produkcji, finansów, marketingu i sprzedaży produktów zaawansowanych technologii.

Pan Turno w swojej wcześniejszej karierze zarządzał międzynarodową agencją prasową na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Posługuje się biegle językiem angielskim i serbo-chorwackim. Ma podstawową znajomość języka rosyjskiego i francuskiego.

 

 

Komisja Rewizyjna

(Kadencja 22.06.2018 - obecnie)

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek

DSCF0054

 

Prof. Zbigniew Śmieszek, wieloletni dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych zajmuje  szczególne miejsce w 65-letniej historii Instytutu i historii całego polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Kierując Instytutem od roku 1975 przez niemal 40 lat, z przerwą w latach 1990-1995, doprowadził go do czołówki światowych instytutów badawczych metali nieżelaznych, z renomowanymi szkołami naukowymi: wzbogacania surowców naturalnych, metalurgii metali nieżelaznych, przetwórstwa metali, recyklingu i odzysku metali towarzyszących oraz ochrony środowiska.

Znaczącą część jego działalności zawodowej stanowi także praca w jednostkach przemysłu metali nieżelaznych: od pracy w ZGHMN Metale (1959-1965) po pracę na stanowisku dyrektora ds. strategii i rozwoju KGHM Polska Miedź (1991-1992) i dyrektora ds. badawczych, a następnie prezesa Centrum Badawczego Cuprum (1993-1995). Obok pracy organizatorskiej prof. Zbigniew Śmieszek twórczo uczestniczył w realizacji ponad 140 projektów naukowo-badawczych uzyskując, jako autor lub współautor 74 patenty. Jego osobiste osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój nauki przemysłowej spowodowały powierzenie mu, w drodze wyboru, funkcji przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo--Rozwojowych, którą pełnił od 1998 do 2007 roku, a następnie jej honorowego wiceprzewodniczącego. Ścisła współpraca Instytutu z przemysłem metali nieżelaznych oraz osobisty wkład pracy w jego rozwój i modernizację przyniosły prof. Zbigniewowi Śmieszkowi powszechne uznanie środowiska naukowego i zawodowego, funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych oraz członkostwo w wielu prestiżowych organizacjach naukowych i przemysłowych krajowych jak i zagranicznych.

W 2018 roku prof. Zbigniew Śmieszek został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

 

Doc. dr Wiesław Szelejewski

 W.Szelejewski DSC3519 150

Wiesław Szelejewski, dr hab., ukończył studia chemiczne w roku 1965 na Uniwersytecie  w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach podjął pracę badawczą w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni. Zajmował się tam badaniami fizykochemii katalizatorów heterogennych, a od 1969 roku intensyfikacją i modernizacją technologii terftalanu dimetylu dla Zakładów „Blachownia” i „Elana”. Prace z tego cyklu przyniosły wysokie efekty ekonomiczne i zostały wyróżnione nagrodami NOT (1972), Ministra Przemysłu Chemicznego (1973). Sukcesy wdrożeniowe miały pozytywny wpływ na dalszy rozwój kariery zawodowej Wiesława Szelejewskiego. W 1973 roku został powołany na stanowisko dyrektora Pionu Chemii Gospodarczej w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Dyrektor Wiesław Szelejewski osobiście włączał się do prac nad opracowaniem obszernych programów badawczych m.in. takich jak: rozwój syntetyków zapachowych, surowce roślinne i zwierzęce. Kontynuując wcześniejsze zainteresowania katalizą, prowadził badania fizykochemiczne nad utleniającym układem katalitycznym zawierającym tlenki kobaltu i molibdenu. Wyniki tych prac stały się podstawą pracy doktorskiej „Otrzymywanie, struktura i własności solwatowanych molibdenianów kobaltu” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. J. Habera (IChP, 1980).

W 1982 roku dr Wiesław Szelejewski został powołany na stanowisko dyrektora naczelnego Instytutu Przemysłu Farmaceutycznego w Warszawie. W początkowym okresie głównym jego zadaniem była organizacja prac badawczych i prace nad technologiami syntezy substancji leczniczych.
W 1990 roku zainicjował w Instytucie rozwój własnej produkcji doświadczalnej (leki i substancje lecznicze), co pozwoliło na samofinansowanie większości badań.

W roku 1993 był inicjatorem i budowniczym nowoczesnego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Anpharm” – ważnego partnera Instytutu. W latach 1984 – 2004 wdrożono do przemysłu wiele opracowań leków, których był współautorem.

Doc. dr Wiesław Szelejewski był wybitnym ekspertem zarówno w dziedzinie technologii leków jaki i zarządzania. Posiadał rzadką umiejętność łączenia cech menedżera  z cechami naukowca. Sam o sobie mówił, że żyje technologiami. Jest autorem bądź współautorem ponad 200 patentów, z których większość została wdrożona w przemyśle. Równocześnie udzielał się w społecznym ruchu naukowym. Był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i pomysłodawcą organizowanych przez Instytut Farmaceutyczny Multidyscyplinarnych Konferencji Nauki o Leku, będących forum wymiany pomysłów badawczych pomiędzy środowiskiem chemicznym, farmaceutycznym i medycznym.

Dr Wiesław Szelejewski był przewodniczącym rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „Vipharm S.A.”. Został odznaczony szeregiem medali i odznaczeń, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Rozwój Wynalazczości, Medalem za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Medalem World Intellectual Property Organisation.
Do ostatniej chwili był członkiem Komisji Rewizyjnej przy Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Zmarł 17 stycznia 2019 roku.

 

Jerzy Szymura

Szymura Jerzy

 

Jerzy Szymura  - polski przedsiębiorca, polityk, informatyk - urodził się 18 czerwca 1949 r. w Rybniku.
W 1972 r. kończy studia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej z najwyższą średnią oceną w historii uczelni. Przez dwa lata kierował pracami studenckiego KN Automatyków. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Czasu Rzeczywistego Politechniki Śląskiej, gdzie zajmował się zagadnieniami projektowania systemów informatycznych i  systemami operacyjnymi. W latach 1983–1987 pracował w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, gdzie uczestniczy w opracowaniu komputerowego systemu analizy wstrząsów sejsmicznych.

W 1984 r. założył firmę MiCOMP – „spin-off” z Instytutu Informatyki Pol. Śl., pierwszą prywatną firmę informatyczną na Śląsku, którą kierował do 1990 r. MiCOMP daje początek kolejnym firmom informatycznym: Techmex Bielsko-Biała, Techmex Far East Singapore,  2Si Katowice. Stworzona przez Jerzego Szymurę grupa firm informatycznych należała, w latach 2000-2002, do jednej z największych w Polsce.

Jerzy Szymura angażuje się w rozwój prywatnej przedsiębiorczości na Śląsku. Był współzałożycielem Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz banku GBG SA, w którym pełnił Prezesa Komisji Rewizyjnej. Jest autorem i promotorem projektu AFNT - przekształcenia regionu czterech województw położonych wzdłuż autostrady A-4 w europejski region przemysłu zaawansowanych technologii. Jest prezesem Stowarzyszenia SFANT powołanego dla realizacji tej idei.

W roku 2004 kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując kampanię wyborczą do promocji idei AFNT. W wyborach do Senatu w roku 2005 otrzymuje mandat Senatora RP. Głównym obszarem aktywności Senatora Szymury jest działalność na rzecz idei społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Z jego inicjatywy powstał parlamentarny zespół Społeczeństwo Informacyjne i Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW). Pełnił obowiązki przewodniczącego prezydium tego zespołu.

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym: „Tego co zmienia polski przemysł” (2001) i „Menadżera 10-lecia na Śląsku” (2003). Zaliczony do grona „100 najmądrzejszych Ślązaków” w plebiscycie Dziennika Zachodniego.

W dniu 2 października 2019 r, w trakcie inauguracji roku akademickiego w Politechnice Śląskiej nadano Jerzemu Szymurze tytuł Wybitnego Absolwenta Politechniki Śląskiej.