Składki członkowskie

Załącznik Nr 2

 

do protokołu Walnego Zgromadzenia Założycielskiego

Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

z dnia 01 lutego 2008 r.

 

Uchwała Nr 3

w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu ich uiszczania

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Izby, Walne Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii postanawia, co następuje:

1.Członkowie Izby przystępujący do Izby po jej utworzeniu uiszczają wpisowe w wysokości 300 (trzysta) złotych, płatne na rachunek bankowy Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, wystawionej na podstawie decyzji o przyjęciu w poczet Członków Izby.

2.Członkowie Izby, za wyjątkiem Członków, o których mowa w ust. 4 i 5, uiszczają składki półroczne w wysokości zależnej od uzyskanego przez nich przychodu, ustalanej jak następuje:

1) dla przychodu rocznego nie przekraczającego 2 mln (dwa miliony) euro składka wynosi 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych,

2) dla przychodu rocznego od 2 mln (dwóch milionów) euro i nie większego niż 10 mln (dziesięć milionów) euro składka wynosi 500 zł,

3) dla przychodu rocznego od 10 mln (dziesięciu milionów) euro do 50 mln (pięćdziesięciu milionów) euro włącznie składka wynosi 1 250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

4) dla przychodu rocznego ponad 50 mln (pięćdziesiąt milionów) euro składka wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych.

 

3.Wysokość składki półrocznej, o której mowa w ust. 2 ,ustala się w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego na okres od dnia 1 lipca do 30 czerwca następnego roku, na podstawie sprawozdawczości finansowej Członka Izby za poprzedni rok obrotowy, przyjmując średni kurs euro obowiązujący w NBP w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.

4.Członek Izby, który rozpoczął działalność gospodarczą w roku przyjęcia do Izby , w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia tej działalności uiszcza składkę półroczną w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, niezależnie od uzyskanego w tym okresie przychodu.

5.Wysokość składki półrocznej wynosi dla:

1) szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów Polskiej Akademii Nauk - 500 (pięćset) złotych,

2) akademickich centrów transferu technologii i parków naukowo-technologicznych - 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych,

3) dla funduszy zalążkowych - 1 250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych,

4) dla banków i innych instytucji finansowych, z wyjątkiem funduszy o których mowa w pkt. 3 - 5 000 (pięć tysięcy) złotych.

 

6.Członkowie nowo przyjęci uiszczają pierwszą składkę półroczną w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy członkostwa w Izbie.

7.Składki członkowskie za okres półrocza rozrachunkowego uiszcza się z góry, na rachunek bankowy Izby, w terminie 7 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej wystawionej przez Izbę.

8.Członkowie Założyciele Izby wpłacają składkę za pierwszy rok działalności Izby jednorazowo w wysokości podwójnej składki półrocznej, w terminie 7 dni po otrzymaniu noty, wystawionej w trybie określonym w ust. 7. W następnych latach Założyciele uiszczają składki na zasadach ogólnych ustalonych w ust. 2 lub ust. 5.

 

 

Protokołował                                                                                   Przewodniczący

radca prawny Walnego Zgromadzenia Założycielskiego

(-) dr Lucyna Piekarska                                                                (-) prof. Ryszard Pregiel