Deklaracja członkowska

 

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który chce współdziałać w realizacji jej celów statutowych, a w szczególności:

Kandydat na członka Izby składa drogą elektroniczną lub pocztową deklarację członkostwa na formularzu właściwym dla danego podmiotu. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Zarząd Izby w formie uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania deklaracji członkostwa, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści.