Deklaracja członkowska

 

Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, który chce współdziałać w realizacji jej celów statutowych, a w szczególności:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych, wytwarzania produktów wysokiej techniki, projektowania zaawansowanych technologii lub świadczenia usług dotyczących takich produktów i technologii (formularz nr 1)
  • wyższe uczelnie, (formularz nr 2)
  • instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz jednostki i centra badawczo-rozwojowe, (formularz nr 3)
  • spółki kapitałowe tworzone przez jednostki badawczo-rozwojowe w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i promocji nauki (formularz nr 3)
  • centra transferu technologii i parki naukowo-technologiczne  (formularz nr 3)
  • banki, fundusze kapitałowe oraz instytucje finansujące działalność badawczo-rozwojową i gospodarczą podwyższonego ryzyka (formularz nr 3).

Kandydat na członka Izby składa drogą elektroniczną lub pocztową deklarację członkostwa na formularzu właściwym dla danego podmiotu. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Zarząd Izby w formie uchwały w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania deklaracji członkostwa, zawiadamiając pisemnie kandydata o jej treści.