Działania gremiów SMART w ramach KIS

 

 

 
 

Inteligentne specjalizacje tworzą ludzie. Bądź jednym z tych ludzi!

W prace nad inteligentnymi specjalizacjami zaangażowane są różne zespoły współpracujące ze sobą. Te zespoły to:

  1. Komitet Sterujący ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  2. Grupa Konsultacyjna ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  3. Grupy Robocze ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komitet Sterujący odpowiada za zarządzanie i koordynację działań związanych z inteligentnymi specjalizacjami, wyznacza kierunki rozwoju, tak aby sprawnie osiągane były założone cele. Gremium to odpowiedzialne jest za decyzje związane z wyborem i modyfikacjami listy krajowych inteligentnych specjalizacji oraz uczestniczy w wyborze ekspertów do poszczególnych Grup Roboczych.

Grupa Konsultacyjna ds. KIS składa się z przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, zajmujących się inteligentnymi specjalizacjami na poziomie krajowym i regionalnym. W skład Grupy Konsultacyjnej wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw: m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów centralnych oraz Urzędów Marszałkowskich.
Zadaniem Grupy Konsultacyjnej ds. KIS jest zapewnienie spójności prac nad inteligentnymi specjalizacjami, które toczą się na szczeblu krajowym i regionalnym, w szczególności jest to wymiana danych i informacji w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji. Grupa spotyka się dwa razy do roku. W wyniku takiego monitoringu grupa może formułować rekomendacje dla zmian w zakresie inteligentnych specjalizacji lub zakresu pomocy finansowej wspierającej rozwój inteligentnych specjalizacji.
Na posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. KIS zapraszani są także przedstawiciele Grup Roboczych ds. KIS, co ma przyczynić się do przepływu informacji ze szczebla krajowego i regionalnego w zakresie krajowych i regionalnych specjalizacji.  

Grupy Robocze ds. KIS składają się z przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji biznesu oraz organizacji pozarządowych. Każda inteligentna specjalizacja ma swoją Grupę Roboczą.

Do zadań Grup Roboczych należy:
- analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów danej inteligentnej specjalizacji;
- opracowanie wizji rozwojowej danej inteligentnej specjalizacji, uwzględniającej kamienie milowe oraz pożądany stan rozwoju danego obszaru specjalizacji w perspektywie 2023 r;
- określanie mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji;
- określanie działań niezbędnych do podjęcia w celu rozwoju danej specjalizacji (definiowanie barier rozwojowych);
- przygotowanie propozycji ewentualnych zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji;
- formułowanie ewentualnych potrzeb wprowadzenia nowych specjalizacji;
- cykliczna aktualizacja szczegółowego opisu specjalizacji, wykorzystywanej  do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020,czy wpisują się w daną specjalizację;
- współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, innymi resortami odpowiedzialnymi za daną specjalizację, Urzędami Marszałkowskimi oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji).

pdflista-przewodniczcych-i-wice_01.09.2020_smart.gov.pdf.pdf407.45 KB

Czy mogę wziąć udział w tworzeniu inteligentnych specjalizacji i zostać członkiem Grupy Roboczej? Odpowiadamy: Koniecznie!