Zamówienia przedkomercyjne - NCBiR - Zielony Ład (Green Deal)

 

Zamówienia przedkomercyjne - NCBiR - Zielony Ład (Green Deal)

 

Grafika koloru zielonego, na grafice widoczne zdjecie liści oraz wzorów chemicznych, a także napis "Fundusze europejskie w nowych formułach B+R". Na dole pasek logotypów: od lewej: Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Funduszy Europejskich - Programu Inteligentny Rozwój.

Komisja Europejska w grudniu 2019 r. zaprezentowała założenia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal). Są one podstawą inicjatyw mających na celu osiągnięcie do roku 2050 przez Unię Europejską neutralności klimatycznej, rozumianej jako zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Działania priorytetowe, jakie UE planuje podjąć, dążąc do neutralności klimatycznej zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, uwzględniają m.in. przejście na czystą, przystępną cenowo i bezpieczną energię, transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo, zrównoważoną mobilność, a także szeroko rozumianą ochronę środowiska z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz ulepszoną gospodarką odpadami na czele.

Przedsięwzięcia są realizowane w formie innowacyjnych zamówień publicznych, jako zamówienia przedkomercyjne (pre-commertial procurement, PCP). Zamawiającym jest NCBR, który definiuje problem badawczo-rozwojowy wynikający z realnych potrzeb polskiej gospodarki, a podmioty zainteresowane rozwiązaniem tego problemu uczestniczą w procesie, którego efektem końcowym jest wdrożenie opracowanego rozwiązania, niedostępnego dziś na rynku. 

Na stronie NCBiR (https://www.gov.pl/web/ncbr/green-deal) przedstawiono przedsięwzięcia i wyzwania badawcze w tej dziedzinie gospodarki, do których zaliczono takie, jak:
- Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo
- Innowacyjna biogazownia
- Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE
- Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym
- Magazynowanie energii elektrycznej
- Magazynowanie Ciepła i Chłodu
- Technologie domowej retencji
- Wentylacja dla szkół i domów
Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi materiałami.
Opracowanie: na podstawie materiałów opublikowanych przez NCBiR.

--     --     --