Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Komitet Monitorujący podsumował 24.11.2021 r. realizację Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 24 listopada 2021 r. przedstawiło realizację Programu Inteligentny Rozwój i informacje o dyrektywie w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz zmiany w regulaminie Komitetu Monitorującego i w planie ewaluacji POIR. Podczas spotkania, któremu przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, uczestnicy dyskutowali o efektach projektów realizowanych przez beneficjentów POIR, a także o stanie prac nad programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Na posiedzeniu Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Prezes Izby dr inż. Zygmunt Krasiński

Podsumowanie realizacji POIR:

- prawie 170 konkursów na łączną kwotę ponad 51 mld zł, 45,7 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 146 mld zł
- instytucje przyjmujące wnioski przeprowadziły ich ocenę i zatwierdziły do wsparcia 14,2 tys. wniosków na prawie 45 mld zł dofinansowania
- efekty realizacji projektów: 5,2 tys. wdrożonych wyników prac B+R, 3,6 tys. zgłoszeń patentowych, ponad 440 skomercjalizowanych wyników prac B+R przez jednostki     naukowe.

Na pytanie Prezesa Izby, czy przewiduje się przedłużenie okresu realizacji projektów, w związku z opóźnieniami spowodowanymi przez pandemię, zgłaszane przez Członków Izby - uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dzień 31.12.2023 roku, jest ostatecznym terminem do którego kiedy można ponieść koszty kwalifikowane.

Europejski Dokument Dostępności (Dyrektywa 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług):

- Dyrektywa jest kierowana do podmiotów gospodarczych: producentów, usługodawców, importerów i dystrybutorów i ma na celu zapewnić jednakowe wymogi związane z dostępnością wybranych produktów i usług. „Dostępność” oznacza w dyrektywie dostosowanie produktów czy usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Europejski Dokument Dostępności jest to pierwsza kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE, która ma obowiązywać w każdym kraju członkowskim. Ma ona zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług.
- Dyrektywa wpisuje się w krajowy program „Dostępność Plus”, stanowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zmiany do regulaminu komitetu:

- poza zmianami o charakterze formalnym i porządkowym, przewiduje się umożliwienie partnerom Komitetu spoza administracji, korzystanie ze środków pomocy technicznej POIR  dla podmiotów zrzeszonych w organizacjach prowadzących szkolenia w  kluczowych obszarach realizowanych przez POIR. Jednym z pierwszych tematów szkoleń będą nowe obowiązki i wymagania dla podmiotów gospodarczych wynikające z dyrektywy w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

Zmiany w planie ewaluacji POIR:

- zaktualizowanie wartości alokacji poszczególnych osi priorytetowych w związku z przesunięciami środków pomiędzy osiami POIR, zmiany zakresów i terminów wybranych badań ewaluacyjnych oraz aktualizacja ich budżetów.

Stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Łączna alokacja Programu to 7,973 mld euro. Program został podzielony na 4 Priorytety.

Priorytet 1: „Wsparcie dla przedsiębiorców”:

4 358 mln euro, 55% alokacji FENG – główne obszary interwencji: zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń wyników badań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i „zazieleniania” przedsiębiorstw.

Priorytet 2: „Środowisko sprzyjające innowacjom”:

2 656 mln euro, 33% alokacji FENG – główne obszary interwencji: wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

Priorytet 3: „Zazielenienie przedsiębiorstw”:

800 mln euro, 10% alokacji FENG – główne obszary interwencji: wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami dotychczas nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

Priorytet 4: „Pomoc Techniczna”:

159,5 mln EUR, 2% alokacji FENG – ma za zadanie zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji FENG.

--     --     --

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wśród organizatorów konkursu WorldSkills Poland worldskills small e1592815021980


Szanowni Państwo,
Zapraszamy pasjonatów: uczniów, studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół do udziału w eliminacjach krajowych SkillsPoland 2021, które odbędą się 25-26 listopada 2021 r. w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO. W ciągu dwóch dni zmagań 80 zawodników ocenianych przez ponad 40 ekspertów z Polski i z zagranicy, w 9 konkurencjach powalczy o udział w finale WorldSkills Shanghai 2022.
WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills to największe tego rodzaju zawody na świecie. 

Więcej informacji

--     --     --

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
wśród organizatorów konkursu umiejętności branżowych WorldSkills w 2027 roku

22 września br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podpisano porozumienie ws. organizacji w Polsce w 2027 roku konkursu umiejętności branżowych WorldSkills. Porozumienie ws. organizacji zawodów EuroSkills 2027 podpisali dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a także dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dr Paweł Poszytek, będący jednocześnie dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja jest inicjatorem powstania porozumienia, wcześniej działała na rzecz dołączenia Polski do zawodów EuroSkills i WorldSkills.

Jak zaznaczył dr Poszytek, zawody na poziomie europejskim skupiają 40 różnych branż zawodowych, w ramach których rywalizują młodzi ludzie ze wszystkich krajów europejskich.„Są to tradycyjne branże takie jak gotowanie, dekarstwo, stolarstwo czy sucha zabudowa, aż po zawody supernowoczesne związane z cyberbezpieczeństwem, mobilną robotyką, chmurą obliczeniową czy przemysłem 4.0.” – wyjaśnił dr Paweł Poszytek. „Właśnie do takich daleko zaawansowanych technologicznie konkurencji potrzebujemy zawodników, którzy się wywodzą ze szkół technicznych” – dodał.

Skolls il20210922 679206395 large

Dr inż. Zygmunt Krasiński i dr Paweł Poszytek po podpisaniu dokumentu o przystąpieniu do porozumienia


Dzień przed podpisaniem porozumienia z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, którą reprezentował prezes dr inż. Zygmunt Krasiński, podpisano list intencyjny na rzecz organizacji EuroSkills 2027 w Polsce. W imieniu uczelni technicznych dokument podpisali: prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Paweł Śniatała, prorektor ds. studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Rafał Dańko oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Wcześniej, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, list intencyjny sygnowali: dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" dr Bianka Siwińska, oraz prezes DMG Mori Polska Marek Osiński.
Na podstawie: Dziennik Zachodni

--     --     --

 

Transakcje na polskim rynku VC w Q3 2021

 

PFR Ventures i Inovo Venture Partners przygotowały kwartalny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC). Z danych wynika, że od sierpnia do września 2021 przeprowadzono 110 transakcji, w które zaangażowanych było 105 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych polskich spółek blisko 600 mln PLN.

W trzecim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 582 mln PLN. To łączna wartość kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach, polskie startupy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld PLN – tym samym, w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40 procent wynik z całego 2019 roku. Pobierz raport

 

 

English Version

Introduction

The Polish Chamber of Commerce for High Technology (IZTECH) was formed in 2008 and is composed of companies (representing all branches of national economy), universities and high schools, research institutes as well financial institutions. The IZTECH was established on initiative of Warsaw University of Technology, Wrocław University of Technology and Warsaw Military University of Technology. The IZTECH is first organization in Poland which unites different entities working for scientific and technological development.

 

Our mission

The IZTECH aims to promote and develop enterprise and economic activity based on specialized knowledge. We represent the common interest of polish science, business and national economy. We aim to strengthen ties between science and business. Our mission is also to promote and facilitate ties between scientists, scholars and business.

 

Our objectives

The IZTECH’s key objectives are:

 • to inspire changes improving legal conditions relating to development of high technologies
 • to counsel and advise in organizational-legal, financial and technological matters
 • to support companies in first stage of theirs activity
 • to strengthen cooperation between entrepreneur and scientists
 • to commercialize results of scientific research
 • to support IZTECH’s member which apply for EU structural funds
 • to cooperate with companies, universities and high schools, research institutes as well financial institutions
 • to promote results of scientific research and enterprise related to high technology
 • to promote achievements and inventions of IZTECH’s members
 • to provide protection for industrial and intellectual property abroad (in foreign legal system)
 • to promote products and services provided by IZTECH’s members
 • to provide marketing activity for our members
 • to organize exhibitions and expositions
 • to furnish an expertise or an expert opinion concerning technology, products and services
 • to arrange professional trainings and schooling
 • to promote and support University spin-off companies
 • to research into technological development perspectives
 • to publish materials concerning high technologies.

 

Activities and Services

Within the framework of ,,de minimis"-principle, The Polish Chamber of Commerce for High Technology offers services related to implementing of KETs (Key Enabling Technologies). We also aid and support business, in particular small and medium-sized enterprises through consultancy, corporate training and transfer of professional skills and specialized knowledge. We assist in raising funds and capital from the outer financing sources for project financing and aid-deserving investments. The main aim of our services is to support R&D (research and development) projects and to strengthen the deployment and implementation of services and products based on KETs. We cooperate with the best experts from Poland and abroad.

Due to the rising significance and importance of KETs for Polish industry and national economy, The Polish Chamber of Commerce for High Technologies has started to perform a wide range of services. We provide the following services:

- technological consulting

- business consulting

- organizational and management consulting

Members

Our members come from a wide range of industries and fields, from high-tech manufacturing to personal services and technical high schools and universities.

 

Initiatives

- FORESIGHT 2030  (Summary of final analisys)

- 5.2-project: supporting business environment institutions providing pro-innovative services and its networks of supra-regional importance, KET technologies.

 

Management board

Council of the Polish Chamber of Commerce for High Technology

President - Prof. (Mech. Eng.) Jerzy Buzek

Vice-President - Wojciech Wajda, Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Więckowski

Members

Adam Dubin, Krzysztof Chrzanowski, Olaf Gajl, Mirosław Grudzień, Andrzej Grzywak, Włodzimierz Kalita, Edward Kołodziński, Tadeusz Kulik, Sławomir Lachowski, Andrzej Nowicki, Ryszard Pregiel, Roman Szwed.

 

Board of Directors

Chairman of the Board

Prof. (Mech. Eng.) Ryszard Pregiel, Vice-chairman: Prof. Edward Kołodziński, Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Kulik

 

General Director

Paweł Stanczak

 

Audit Committee

Chairman

Leszek Jaroszewicz

Members

Wiesław Szelejewski

Jerzy Szymura

 

Organizational structure

Board of directors

Chairman of the Board - Prof. (Mech. Eng.) Ryszard Pregiel

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-chairman

Prof. (Mech. Eng.) Tadeusz Kulik

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vice-chairman

Prof. Edward Kołodziński

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Office of the Board of Directors

Director Michał J. Filipek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

General Director

Paweł Stanczak

Office of the Director General

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Assistance Department

Consulting Center and Center for Financial Engineering

Director Robert Gadowski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Expertise and Expert Opinion Center

Director Ph.D. (Mech. Eng.) Andrzej Witczak

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Enterprise Promotion Center

Director Edward Piekarski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Industrial Property Protection Center

Director Prof. (Mech. Eng.) Wiesław Kotarba

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Research Department

Study and Analyze Center

Director Prof. (Mech. Eng.) Edward Kołodziński

 

High Technology Foresight Center

Director Ph.D. (Mech. Eng.) Jacek Kuciński

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Contact us

Office of the Board of Management

Klarysewska Street 48

02-923 Warsaw, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Head Office

Czackiego Street 7/9

00-043 Warsaw, Poland

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--     --     --