Nabór ekspertów do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji

 

 
 
 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłasza nabory uzupełniające do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS).
Grupy Robocze ds. KIS to gremia, powołane przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, o charakterze opiniującym i doradczym w zakresie realizacji zadań przewidzianych w ramach poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji.
Krajowe inteligentne specjalizacje to priorytety badawczo-rozwojowe i innowacyjne kraju, na które ukierunkowane jest wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, a także przyszły Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. 

Cele  Grup Roboczych ds. KIS:

1.Wsparcie prac Komitetu Sterującego ds. KIS w procesie identyfikowania potencjału rozwojowego polskiej gospodarki (m.in. poprzez definiowanie obszarów inteligentnych specjalizacji oraz ich opisów) oraz rekomendowaniu działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania  oraz monitorowania KIS przez podmioty zaangażowane w ten proces.
2.Monitorowanie oraz formułowanie rekomendacji w celu aktualizacji krajowej inteligentnej specjalizacji na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenia jakości życia społeczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego w oparciu o dostępną wiedzę oraz wyniki analiz i ekspertyz.
3.Tworzenie i udział w tworzeniu dokumentów związanych z KIS, takich jak wizje rozwojowe czy mapy drogowe dla poszczególnych specjalizacji, w tym m.in. identyfikacja potrzeb oraz barier rozwojowych w obszarze danej specjalizacji, których uwzględnienie w działaniach podejmowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji przyczyni się do usprawnienia ich rozwoju, a także udział w konsultacjach dokumentów kierunkowych i strategicznych MRPiT.
4.Tworzenie rekomendacji eksperckich w sprawach dotyczących polityki przemysłowej, technologicznej i innowacyjnej celem  wsparcia procesu decyzyjnego administracji publicznej w obrębie obszarów działań poszczególnych Grup.
5.Wzmocnienie współpracy z innymi gremiami (m.in. Grupą Konsultacyjną ds. KIS  i grupami ad hoc (m.in. Smart Labs) powołanymi w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (wyłaniania priorytetów społeczno-gospodarczych w obszarze B+R+I) oraz systemu monitorowania KIS w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych w obszarach specjalizacji.

Zadania Grupy Roboczej ds. KIS:

1.Przygotowanie oraz aktualizacja Szczegółowego Opisu KIS,określającego zakres danej inteligentnej specjalizacji (m.in. zgłaszanie postulatów modyfikacji listy i zakresu tematycznego specjalizacji oraz włączanie nowych specjalizacji), stanowiącego podstawę oceny przez ekspertów zewnętrznych, czy zakres projektu np. badawczo-rozwojowego, wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,

2.Określenie wizji rozwojowych/map drogowychposzczególnych inteligentnych specjalizacji wraz z identyfikacją mierzalnych celów do osiągnieciaw ramach danej inteligentnej specjalizacji, umożliwiających monitorowanie efektów wdrażaniaspecjalizacji,

3. Udział w tworzeniu innych dokumentów powiązanych z wdrażaniem, monitorowaniem i ewaluacją inteligentnych specjalizacjioraz dokumentów strategicznych związanych z polityką technologiczną, przemysłową i innowacyjną,

4.Współpraca z innymi gremiami odpowiedzialnymi za monitorowanie i aktualizację krajowych inteligentnych specjalizacji, a także uczestnikami procesu przedsiębiorczego odkrywania (m.in. przedstawicielami regionów,partnerami zagranicznymi, konsultantami-ekspertami, przedstawicielami smart labs).

5.Identyfikowanie i aktualizacja barier rozwojowych danej specjalizacji(w kontekście społeczno-gospodarczym, a także proceduralnym, legislacyjnym)wraz z analizą SWOT,

6. Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i innymi podmiotami administracji centralnej, także w ramach Grupy Konsultacyjnej, w zakresie usuwania zidentyfikowanych barier oraz dostosowywania dostępnych instrumentów wsparcia do potrzeb rozwojowych określonych w ramach danej specjalizacji,

7.Współpraca przy analizie wyników monitorowaniaKIS pod kątem stopnia osiągniecia założonych celów oraz wypracowania propozycji ewentualnych działao, usprawniających ich realizację,

8.Współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, instytucjami pośredniczącymi PO IR oraz przedstawicielami instytucji regionalnych odpowiedzialnych za regionalne inteligentne specjalizacje w celu zapewnienia wymiany informacji i spójnego rozumienia szczegółowych opisów krajowych inteligentnych specjalizacji

Kogo poszukujemy?

W związku ze zmianami dokonywanymi w obszarach inteligentnych specjalizacji niezbędne jest uzupełnienie składów GR ds. KIS o ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie w konkretnych, wąskich obszarach, wchodzących w zakres tematyczny inteligentnej specjalizacji. W związku z tym MRPiT opracowało formularze zgłoszeniowe dedykowane dla każdej inteligentnej specjalizacji, aby każdy z kandydatów mógł szczegółowo określić swój profil ekspercki.

Do udziału w pracach GR ds. KIS zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych, zmotywowanych do współtworzenia działań w obszarze polityki innowacyjności, przemysłowej i technologicznej.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace Grup Roboczych ds. KIS prosimy o przesłanie  formularza aplikacyjnego i oświadczenia RODO do 30 kwietnia 2021 r. Dokumenty w wersji elektronicznej (podpisane i zeskanowane) proszę przesyłać do Pani Justyny Gorzoch: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
regulamin i formularz aplikacyjny

--     --     --