Stanowisko IZTECH

w ramach konsultacji Komisji Europejskiej na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027.

W zakończonych konsultacjach Komisji Europejskiej „Public consultation on the past, present and future of the European Research & Innovation Framework programmes 2014-2027” Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH) przedstawiła stanowisko opracowane przez Członków Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Badań i Innowacji UE Horyzont Europa (2021-2027), której przewodniczy Katarzyna Walczyk-Matuszyk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk). Misją grupy jest reprezentowanie głosu polskiego środowiska Hi-tech w zakresie polityki badań i innowacji Unii Europejskiej oraz Programów Ramowych UE na forum krajowym oraz europejskim.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, priorytetem dla Unii Europejskiej powinno być wykorzystanie pełnego potencjału innowacyjności we wszystkich państwach członkowskich i regionach Unii oraz połączenie wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w zmniejszanie barier dla innowacji i wdrażania wysokich technologii w Europie. Ważne jest wprowadzenie konkretnych i praktycznych mechanizmów wspierających ten proces, a także mechanizmów skutecznego włączania nowych instytucji, w szczególności tzw. „wysp doskonałości” z regionów Unii o dotychczasowym niskim udziale w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

Załącznik do pobrania


 

Narodowy system innowacyjności. Szanse i wyzwania

Publikacja „Narodowy System Innowacyjności. Szanse i wyzwania” została opracowana przez ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego i sfinansowana ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę wypracowania narzędzi prawnych, finansowych i informatycznych, które będą efektywnie wspierać innowacyjność w Polsce.

Niniejsze opracowanie ma na celu wstępną diagnozę potrzeb i wyzwań związanych z innowacyjnością w Polsce. Publikację przygotowano w oparciu o konsultacje z interesariuszami ekosystemu innowacji oraz dokonując przeglądu istniejących opracowań na temat innowacyjności. Na podstawie otrzymanych wyników, eksperci OPI PIB wskazali narzędzia, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane wyzwania związane z innowacyjnością.

Niniejszy dokument stanowi pierwszy, wstępny etap prac zmierzających do uszczegółowienia działań wspierających innowacyjność.

Główne obszary tematyczne publikacji:

 • definicje innowacji i Narodowego Systemu Innowacyjności;
 • międzynarodowa pozycja Polski w zakresie innowacyjności;
 • innowacyjność w dokumentach strategicznych;
 • nakłady na działalność innowacyjną oraz badawczo-rozwojową;
 • podmioty systemu innowacji w Polsce;
 • bariery innowacyjności;
 • propozycje narzędzi.

Źródło: https://radon.nauka.gov.pl/analizy/narodowy-system-innowacyjnosci 

 


 

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) z udziałem Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

W dniu 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego FENG 2021-2027, następcy programu POIR, z udziałem Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Żalka i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

FENG Komisja

FENG jest ważnym programem dla sektora hi-tech, gdyż przyczyni się do zwiększenia potencjału polskich firm w obszarze badań, innowacji i wykorzystania zaawansowanych technologii, a także do przyspieszenia transformacji cyfrowej i w kierunku przemysłu 4.0 oraz zielonej przedsiębiorczości.

Podczas I posiedzenia Komitetu Monitorującego FENG przyjęto kryteria wyboru projektów dla: 

 • ścieżki SMART w 1. Priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”- flagowego, eksperymentalnego i zupełnie nowego konkursu na wsparcie projektów B+R+I, na który przeznaczamy prawie połowę wszystkich środków dostępnych na Program – to prawie połowa całego budżetu FENG (4,36 mld euro). Konkursy będą skierowane do wszystkich przedsiębiorców i będą realizowane w formie wsparcia modułowego. To przedsiębiorca będzie decydował, co i w jakim zakresie chce w ramach projektu realizować – obowiązkowy będzie tylko moduł B+R lub wdrożenie B+R, poza tym decyzja czy chce wspierać rozwój kompetencji, rozwiązania cyfrowe, infrastrukturę B+R, zielone rozwiązania czy internacjonalizację będzie należeć do przedsiębiorcy.  
 • działań wspierających centra testów i eksperymentowania technologicznego sztucznej Inteligencji, europejskich hubów cyfrowych oraz projektów z zakresu technik wodorowych („IPCEI” w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, dla działania „IPCEI wodorowy” w ramach 3. Priorytetu FENG „Zazielenienie przedsiębiorstw”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań EDIH”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”, Kryteria wyboru projektów dla działania „Współfinansowanie działań TEF AI”, w ramach 2. Priorytetu FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom”).

Powołano również grupy robocze włączające partnerów społecznych i instytucjonalnych w proces opracowywania kryteriów wyboru projektów kolejnych konkursów oraz mocniej angażujących ich w proces programowania, promocji, realizacji, monitoringu i ewaluacji programu FENG 2021-2027.

Przedstawicielami IZTECH w Komitecie Monitorującym FENG są Zygmunt Krasiński, Prezes i Piotr Szynkarczyk, Wiceprezes.

Największy unijny program na innowacje

Program FENG 2021-2027 to 7,9 mld euro, które zostaną przeznaczone na badania, rozwój i innowacje. Jego adresatami są głównie przedsiębiorcy oraz instytucje z sektora nauki. Główne celem programu to: 

 • wsparcie całego procesu B+R+I,
 • wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju,
 • współpraca z biznesem,
 • koncentracja na KIS,
 • transformacja  i cyfrowa.

Prace nad koncepcją FENG zaczęły się w 2020 r. Brali w nich udział przedstawiciele IZTECH, przygotowując dwa stanowiska w sprawie programu. FENG 2021-2027 był jednym z pierwszych programów, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Do Polski trafiły już pierwsze zaliczki na jego realizację. Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 stycznia harmonogramem naboru wniosków na rok 2023, dostępnym pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/harmonogram-naborow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r/

pierwsze konkursy w programie zostaną ogłoszone w lutym br. (np. ścieżka SMART – 7 luty).

Więcej informacji na temat programu FENG można znaleźć pod linkiem:

https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/zalozenia-programu-feng/.

 


 

Konsultacje programu Horyzont

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa

Komisja Europejska rozpoczęła największe jak dotąd konsultacje publiczne na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości unijnych programów badań naukowych i innowacji w latach 2014–2027. Każdy zainteresowany może podzielić się z Komisją swoją opinią na temat zasad wdrażania, realizacji i wyników programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa, a także na temat kształtowania kierunków strategii programu Horyzont Europa na lata 2025–2027.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027

Zachęcamy naszych Członków do przesłania swojej opinii, bądź przekazania ich bezpośrednio do Biura IZTECH, jako wkład do przygotowywanego stanowiska Izby.

Respondenci mogą odpowiedzieć na jedną, dwie lub wszystkie trzy części kwestionariusza. Konsultacje zakończą się w lutym 2023 r.

Nabór dla firm z Mazowsza na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Już tylko do 23 stycznia można składać wnioski o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej dla mazowieckich przedsiębiorców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 możliwe jest sfinansowanie wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Na co można uzyskać wsparcie z Funduszy Europejskich:

✅ wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

✅ rozbudowę przedsiębiorstwa związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług

✅zmianę procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Kto może wziąć udział:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski można składać tylko elektroniczne za pomocą systemu MEWA 2.0., który jest dostępny na: www.funduszedlamazowsza.eu.

Więcej informacji: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-3-innowacje-w-msp-typ-projektu-wprowadzanie-na-rynek-nowych-lub-ulepszonych-produktow-lub-uslug-nr-rpma-03-03-00-ip-01-14-122-22/ 

 

BR 2022 Wpis na Facebooku

VI Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”.

14 grudnia br. po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Funduszy Europejskich dla polskich firm. Będzie o FENG, w tym o projekcie Innovation Coach, oraz o EIC Accelerator w Programie Ramowym Horyzont Europa.

Jak co roku, Konferencja będzie forum wymiany najlepszych praktyk w odniesieniu do tworzenia w przedsiębiorstwach strategii B+R. Poznamy historie sukcesu beneficjentów minionej perspektywy finansowej, jak również tych, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie innowacji.

Wydarzenie realizowane jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorem jest Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia:

http://konferencja2022.strategiebplusr.pl/

Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja!

 

1

 

Ukazało się pierwsze w języku polskim popularnonaukowe wprowadzenie do etyki sztucznej inteligencji

Etyka sztucznej inteligencji to jeden z najważniejszych tematów w europejskiej debacie o przyszłości cyfrowych innowacji. Nowa publikacja Centrum Etyki Technologii syntetycznie przedstawia kluczowe kwestie dotyczące unijnej koncepcji godnej zaufania AI. To pierwsze popularnonaukowe wydawnictwo poświęcone temu zagadnieniu w języku polskim.

Rozwój sztucznej inteligencji budzi dziś duże zainteresowanie. Równocześnie wzrasta świadomość, że wykorzystanie pozytywnego potencjału AI wymaga wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z tą technologią oraz właściwego im przeciwdziałania. Rzetelne informacje na temat tych zagadnień są jednak najczęściej ukryte w fachowych czasopismach czy książkach. 

Opublikowana przez Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites (CET) publikacja Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie odpowiada na zapotrzebowanie na zwięzłą i przystępną syntezę dotyczącą tej tematyki na polskim rynku. Wydawnictwo omawia najważniejsze kwestie dotyczące etyki sztucznej inteligencji, jej genezy i historii, a także związków z prawem i cyberbezpieczeństwem. Ukazuje także zadania, które stoją przed etyką AI, oraz metody ich realizacji w praktyce.

Po opracowanie powinny sięgnąć osoby odpowiedzialne za tworzenie strategii wykorzystywania AI w firmach i instytucjach, a także inżynierowie AI i data science, prawnicy, filozofowie zainteresowani cyfrowymi innowacjami oraz zwykli użytkownicy nowych technologii.   

Cyfrową wersję publikacji Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie można pobrać za darmo ze strony CET: https://ethicstech.eu/whitepaper-etyka-sztucznej-inteligencji-wprowadzenie/

Honorowy patronat nad publikacją objęło GovTech Polska. Partnerami CET przy jej wydaniu są Związek Pracodawców Polska Miedź, Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Patronatu medialnego udzieliło „Forum Akademickie”

 

Poland worldskills small e1592815021980

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy pasjonatów: uczniów, studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół do udziału w eliminacjach krajowych SkillsPoland 2021, które odbędą się 25-26 listopada 2021 r. w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO. W ciągu dwóch dni zmagań 80 zawodników ocenianych przez ponad 40 ekspertów z Polski i z zagranicy, w 9 konkurencjach powalczy o udział w finale WorldSkills Shanghai 2022.
WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills to największe tego rodzaju zawody na świecie. 

Więcej informacji

 

--     --     --

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
wśród organizatorów konkursu umiejętności branżowych WorldSkills w 2027 roku

22 września br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podpisano porozumienie ws. organizacji w Polsce w 2027 roku konkursu umiejętności branżowych WorldSkills. Porozumienie ws. organizacji zawodów EuroSkills 2027 podpisali dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a także dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dr Paweł Poszytek, będący jednocześnie dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja jest inicjatorem powstania porozumienia, wcześniej działała na rzecz dołączenia Polski do zawodów EuroSkills i WorldSkills.

Jak zaznaczył dr Poszytek, zawody na poziomie europejskim skupiają 40 różnych branż zawodowych, w ramach których rywalizują młodzi ludzie ze wszystkich krajów europejskich.„Są to tradycyjne branże takie jak gotowanie, dekarstwo, stolarstwo czy sucha zabudowa, aż po zawody supernowoczesne związane z cyberbezpieczeństwem, mobilną robotyką, chmurą obliczeniową czy przemysłem 4.0.” – wyjaśnił dr Paweł Poszytek. „Właśnie do takich daleko zaawansowanych technologicznie konkurencji potrzebujemy zawodników, którzy się wywodzą ze szkół technicznych” – dodał.

 

Skolls il20210922 679206395 large

Dr inż. Zygmunt Krasiński i dr Paweł Poszytek po podpisaniu dokumentu o przystąpieniu do porozumienia


Dzień przed podpisaniem porozumienia z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, którą reprezentował prezes dr inż. Zygmunt Krasiński, podpisano list intencyjny na rzecz organizacji EuroSkills 2027 w Polsce. W imieniu uczelni technicznych dokument podpisali: prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Paweł Śniatała, prorektor ds. studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Rafał Dańko oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Wcześniej, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, list intencyjny sygnowali: dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" dr Bianka Siwińska, oraz prezes DMG Mori Polska Marek Osiński.
Na podstawie: Dziennik Zachodni

--     --     --

 

Transakcje na polskim rynku VC w Q3 2021

PFR Ventures i Inovo Venture Partners przygotowały kwartalny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC). Z danych wynika, że od sierpnia do września 2021 przeprowadzono 110 transakcji, w które zaangażowanych było 105 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych polskich spółek blisko 600 mln PLN.

W trzecim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 582 mln PLN. To łączna wartość kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach, polskie startupy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld PLN – tym samym, w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40 procent wynik z całego 2019 roku. Pobierz raport


 

 

image001


image002


colab 2048x1242

 

 Dzień Młodego Naukowca (DMN) jest wydarzeniem odbywający się w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego, ale również wydarzeniem towarzyszącym Word&Science Forum.

 DMN odbędzie się 24 października 2022 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, która jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Odbędą się dwa panele dyskusyjne dotyczące umiędzynarodowienia środowiska młodych naukowców oraz panel pt. Sylwetka Naukowca Przyszłości. Poruszone zostaną tematy dotyczące Uniwersytetów Europejskich oraz oferty edukacyjnej jaką proponują młodym naukowcom, staży i stypendiów międzynarodowych, mikrokwalifikacji, pozyskiwania grantów naukowych oraz innego rodzaju finansowania badań naukowych. Ponadto dyskusji poddana zostanie multidyscyplinarność badań naukowych, ale również ich komercjalizacja.

Do udziału w panelach zaproszono znamienitych gości, którzy z chęcią i zaangażowaniem podzielą się spostrzeżeniami w ww. tematach, jak również swoimi własnymi doświadczeniami, z których młodzi naukowcy mogą czerpać inspirację.

Debatę poprowadzi popularyzatorka nauki Motivelina – Ewelina Kamińska. Ponadto w trakcie trwania wydarzenia odbędzie się multimedialna konferencja, w postaci sesji plakatowej, na której młodzi naukowych będą mogli podzielić się wynikami swoich prac i przeprowadzić dyskusję z bardziej doświadczonymi naukowcami.

Uczestnicy DMN będą mieli szansę uczestnictwa w debacie, w której udział weźmie Mariya Garbiel – Komisarz UE ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie dyskusji poruszony zostanie temat dotyczący sytuacji młodych naukowców pochodzących z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Jak również tematyka związana z możliwością pozyskania pracy na rynku europejskim czy poszerzania kompetencji zawodowych oraz naukowych.

W godzinach wieczornych doktoranci biorący udział w dyskusji będą mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami jak również doświadczeniem czy dobrymi praktykami podczas spotkania networkingowego.

Ponadto w organizację Dnia Młodego Naukowca zaangażowani są:

 • Samorząd Doktorantów Politechniki Wrocławskiej,
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych.
Więcej informacji na stronie: https://krd.edu.pl/aktualnosci-2
 

WAŻNE DLA UCZESTNIKÓW CETEF’22

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – następca POIR – jako pierwszy z ośmiu programów krajowych realizujących Umowę Partnerstwa  zatwierdzony przez Komisję Europejską!

FENG  z budżetem 7,97 mld euro, największy krajowy program wspierania innowacyjności
w Unii Europejskiej, to bardzo istotne wsparcie rozwoju  zaawansowanych technologii, transformacji cyfrowej i energetycznej.

Gratulacje  dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i jego ekspertów!

 Czekamy na jak najszybsze uruchomienie  pierwszych konkursów.  

Więcej informacji na stronie:

 
 

gabriel

read more …