Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 Komitet Monitorujący podsumował 24.11.2021 r. realizację Programu Inteligentny Rozwój

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 24 listopada 2021 r. przedstawiło realizację Programu Inteligentny Rozwój i informacje o dyrektywie w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz zmiany w regulaminie Komitetu Monitorującego i w planie ewaluacji POIR. Podczas spotkania, któremu przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, uczestnicy dyskutowali o efektach projektów realizowanych przez beneficjentów POIR, a także o stanie prac nad programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Na posiedzeniu Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii reprezentował Prezes Izby dr inż. Zygmunt Krasiński

Podsumowanie realizacji POIR:

- prawie 170 konkursów na łączną kwotę ponad 51 mld zł, 45,7 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 146 mld zł
- instytucje przyjmujące wnioski przeprowadziły ich ocenę i zatwierdziły do wsparcia 14,2 tys. wniosków na prawie 45 mld zł dofinansowania
- efekty realizacji projektów: 5,2 tys. wdrożonych wyników prac B+R, 3,6 tys. zgłoszeń patentowych, ponad 440 skomercjalizowanych wyników prac B+R przez jednostki     naukowe.

Na pytanie Prezesa Izby, czy przewiduje się przedłużenie okresu realizacji projektów, w związku z opóźnieniami spowodowanymi przez pandemię, zgłaszane przez Członków Izby - uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dzień 31.12.2023 roku, jest ostatecznym terminem do którego kiedy można ponieść koszty kwalifikowane.

Europejski Dokument Dostępności (Dyrektywa 2019/882 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług):

- Dyrektywa jest kierowana do podmiotów gospodarczych: producentów, usługodawców, importerów i dystrybutorów i ma na celu zapewnić jednakowe wymogi związane z dostępnością wybranych produktów i usług. „Dostępność” oznacza w dyrektywie dostosowanie produktów czy usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Europejski Dokument Dostępności jest to pierwsza kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE, która ma obowiązywać w każdym kraju członkowskim. Ma ona zapewnić wspólne, jednakowe wymogi dostępności wybranych produktów i usług.
- Dyrektywa wpisuje się w krajowy program „Dostępność Plus”, stanowiąc jego uzupełnienie w wymiarze rynkowym. Wspiera także realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zmiany do regulaminu komitetu:

- poza zmianami o charakterze formalnym i porządkowym, przewiduje się umożliwienie partnerom Komitetu spoza administracji, korzystanie ze środków pomocy technicznej POIR  dla podmiotów zrzeszonych w organizacjach prowadzących szkolenia w  kluczowych obszarach realizowanych przez POIR. Jednym z pierwszych tematów szkoleń będą nowe obowiązki i wymagania dla podmiotów gospodarczych wynikające z dyrektywy w sprawie wymogów dostępności produktów i usług.

Zmiany w planie ewaluacji POIR:

- zaktualizowanie wartości alokacji poszczególnych osi priorytetowych w związku z przesunięciami środków pomiędzy osiami POIR, zmiany zakresów i terminów wybranych badań ewaluacyjnych oraz aktualizacja ich budżetów.

Stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Łączna alokacja Programu to 7,973 mld euro. Program został podzielony na 4 Priorytety.

Priorytet 1: „Wsparcie dla przedsiębiorców”:

4 358 mln euro, 55% alokacji FENG – główne obszary interwencji: zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń wyników badań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i „zazieleniania” przedsiębiorstw.

Priorytet 2: „Środowisko sprzyjające innowacjom”:

2 656 mln euro, 33% alokacji FENG – główne obszary interwencji: wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.

Priorytet 3: „Zazielenienie przedsiębiorstw”:

800 mln euro, 10% alokacji FENG – główne obszary interwencji: wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Oferta dla przedsiębiorstw będzie obejmować zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI. Uzupełnieniem będą innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami dotychczas nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.

Priorytet 4: „Pomoc Techniczna”:

159,5 mln EUR, 2% alokacji FENG – ma za zadanie zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego w realizacji FENG.

--     --     --

 

 

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wśród organizatorów konkursu WorldSkills Poland worldskills small e1592815021980


Szanowni Państwo,
Zapraszamy pasjonatów: uczniów, studentów, nauczycieli, dyrektorów szkół do udziału w eliminacjach krajowych SkillsPoland 2021, które odbędą się 25-26 listopada 2021 r. w Gdańsku, na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Międzynarodowych Targów Gdańskich AMBEREXPO. W ciągu dwóch dni zmagań 80 zawodników ocenianych przez ponad 40 ekspertów z Polski i z zagranicy, w 9 konkurencjach powalczy o udział w finale WorldSkills Shanghai 2022.
WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills to największe tego rodzaju zawody na świecie. 

Więcej informacji

--     --     --

  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
wśród organizatorów konkursu umiejętności branżowych WorldSkills w 2027 roku

22 września br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podpisano porozumienie ws. organizacji w Polsce w 2027 roku konkursu umiejętności branżowych WorldSkills. Porozumienie ws. organizacji zawodów EuroSkills 2027 podpisali dr inż. Zygmunt Krasiński - prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, a także dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dr Paweł Poszytek, będący jednocześnie dyrektorem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Fundacja jest inicjatorem powstania porozumienia, wcześniej działała na rzecz dołączenia Polski do zawodów EuroSkills i WorldSkills.

Jak zaznaczył dr Poszytek, zawody na poziomie europejskim skupiają 40 różnych branż zawodowych, w ramach których rywalizują młodzi ludzie ze wszystkich krajów europejskich.„Są to tradycyjne branże takie jak gotowanie, dekarstwo, stolarstwo czy sucha zabudowa, aż po zawody supernowoczesne związane z cyberbezpieczeństwem, mobilną robotyką, chmurą obliczeniową czy przemysłem 4.0.” – wyjaśnił dr Paweł Poszytek. „Właśnie do takich daleko zaawansowanych technologicznie konkurencji potrzebujemy zawodników, którzy się wywodzą ze szkół technicznych” – dodał.

Skolls il20210922 679206395 large

Dr inż. Zygmunt Krasiński i dr Paweł Poszytek po podpisaniu dokumentu o przystąpieniu do porozumienia


Dzień przed podpisaniem porozumienia z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, którą reprezentował prezes dr inż. Zygmunt Krasiński, podpisano list intencyjny na rzecz organizacji EuroSkills 2027 w Polsce. W imieniu uczelni technicznych dokument podpisali: prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Paweł Śniatała, prorektor ds. studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Rafał Dańko oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Wcześniej, na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, list intencyjny sygnowali: dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" dr Bianka Siwińska, oraz prezes DMG Mori Polska Marek Osiński.
Na podstawie: Dziennik Zachodni

--     --     --

 

Transakcje na polskim rynku VC w Q3 2021

 

PFR Ventures i Inovo Venture Partners przygotowały kwartalny raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC). Z danych wynika, że od sierpnia do września 2021 przeprowadzono 110 transakcji, w które zaangażowanych było 105 funduszy. Dostarczyły one do innowacyjnych polskich spółek blisko 600 mln PLN.

W trzecim kwartale 2021 przez polski rynek VC, przepłynęło 582 mln PLN. To łączna wartość kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to także, że w pierwszych trzech kwartałach, polskie startupy pozyskały od inwestorów łącznie 1,76 mld PLN – tym samym, w 9 miesięcy udało się przewyższyć o 40 procent wynik z całego 2019 roku. Pobierz raport