Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Okładka 20181105 114614 408

POLSKA NAUKA PRZEMYSŁOWA 1918 - 2018

to piękne wydawnictwo albumowe, przygotowane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z 26 instytutami badawczymi dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. To bogato ilustrowany dokument ukazujący dorobek polskiej myśli technicznej, zapału i geniuszu naukowców, inżynierów, techników i organizatorów polskiego przemysłu na przestrzeni stu lat. Ta bogato ilustrowana publikacja obrazuje dzisiejszy dorobek wiodących gałęzi narodowego przemysłu i osiągnięcia ludzi nauki, którzy swą wiedzę poświęcili gospodarce. W książce umieszczono ponad 700 nazwisk pracowników instytutów badawczych, którzy wnieśli wybitny wkład w rozwój polskiego przemysłu. Warto z tej okazji te nazwiska przypomnieć.

Wykaz użytych skrótów i nazw instytutów, Lista zasłużonych osób.

Osoby zainteresowane informacjami na temat publikacji "Polska Nauka Przemysłowa 1918 - 2018" prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby.

 

 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, współdziałając z Głównym Instytutem Górnictwa, który jest partnerem projektu, rozpoczyna budowę nowoczesnego laboratorium i unikalnej w skali światowej instalacji doświadczalnej służącej badaniom nad opracowaniem technologii zgazowania węgla i biomasy. Przewiduje się, że nowa technologia znajdzie szerokie zastosowanie w zakładach produkcyjnych o zapotrzebowaniu na moc przekraczającym 50 MW. Dotyczy to w szczególności przemysłu cementowego, szklarskiego i ceramicznego, gdzie zużycie energii jest bardzo wysokie. Projekt jest dofinansowywany z europejskich funduszy strukturalnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

W ramach tego projektu zabrzański Instytut zamierza także zbudować instalację do badań nad technologiami spalania węgla w tlenie. Realizacja tych zamierzeń pozwoli na utworzenie jednego z największych i najlepiej wyposażonych centrów badawczych nad czystymi technologiami węglowymi w Europie.