Rozszerzone Zgromadzenie Członków Izby - 29.06.2012 r.

 

Rozszerzone Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

 

29 czerwca 2012 r. odbyło się w Warszawie Rozszerzone Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, w którym wzięło udział przeszło 150 osób, m.in. przedstawiciele rządu, posłowie, rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawicieli wiodących firm prowadzących działalność w obszarze zaawansowanych technologii KET.

Wśród gości obecni byli m.in. p. Antoni Mężydło - Przewodniczący Stałej Komisji Gospodarki Sejmu RP, p. Marek Suski - z-ca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, p. prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. dr Jacek Guliński - podsekretarz stanu w MNiSZW, prof. Józef Lubacz - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa, prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, p. Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego RP, p. Jerzy Majchrzak - dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, rektorzy wyższych uczelni - gen. prof. Zygmunt Mierczyk - Rektor - Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, prof. Stanisław Adamczak - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, p. Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes ZG Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Posiedzenie plenarne otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Izby - prof. Jerzy Buzek, który podkreślił nietylko dotychczasowe osiągnięcia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, ale także zadania, wynikające z wyzwań stojących przed polską gospodarką. Istotą równania kroku z wiodącymi krajami Unii jest konsekwentne wiązanie osiągnięć nauki i przemysłu, wdrażanie nowych zaawansowanych technologii, a także pokonywanie barier na drodze rozwoju gospodarczego.

Programowe referaty, poświęcone tematyce obrad - przedstawili: prof. Barbara Kudrycka, która przedstawiła założenia "Polityki naukowej w zakresie rozwoju nowoczesnego przemysłu", prof. Krzysztof Kurzydłowski - informację nt. "Instrumentów wspierania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców", p. prof. Ryszard Pregiel - Prezes Izby - prezentacja pt. "Założenia programu działalności PIGZT na lata 2012 - 2013" oraz p. Piotr Skurzyński, kierownik projektu 5.2 PO IG w Izbie - prezentacja pt. "System wsparcia technologii grupy KET". Na zakończenie dr Jacek Kuciński - Instytut Maszyn Przepływowych PAN przedstawił informację o budowie Centrum Badawczego PAN konwersji energii i źródeł odnawialnych w Jabłonnej.

 

--     --     --

 

W części zamkniętej Zgromadzenia członkowie Izby podjęli uchwały udzielając absolutorium z wykonanych w roku obrotowym 2011 zadań członkom Rady Izby oraz Zarządowi.

 

 

Migawki z obrad Zgromadzenia

 

dsc 2671 2

Przy stole prezydialnym zasiedli: prof. Krzysztof  Kurzydłowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

prof. Barbara Kudrycka - minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego,
przewodniczący Rady Izby, poseł Antoni Mężydło -  przewodniczący Stałej Komisji Gospodarki Sejmu RP,
Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

dsc 2670

Zaproszonych gości powitała Grażyna Piotrowska-Oliwa - prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
- gospodarza Zgromadzenia Członków Izby

 

 dsc 2688

Prof. Jerzy Buzek mówił o roli i miejscu nowoczesnej Polski na mapie Europy i problemach, które musi przezwyciężyć
aby szybko dogonić europejską czołówkę gospodarczą

 

dsc 2712

Przemawia prof. Barbara Kudrycka - minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 dsc 2731

Przemawia prof. Krzysztof Kurzydłowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

dsc 2763

O działaniach wspierających rozwój technologii KET mówiła p. Bożena Lublińska-Kasprzak
prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 dsc 2772

W dyskusji zabrał także głos poseł Antoni Mężydło - przewodniczący Stałej Komisji Gospodarki Sejmu RP 

 

 dsc 2777

Poseł Marek Suski reprezentował Komisję Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP

 

dsc 2746

Prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel przedstawił plany działania Izby w latach 2012 - 2013

 dsc 2760

O programie wsparcia technologii KET mówił Piotr Skurzyński, kierownik projektu 5.2 PO IG realizowanego przez Izbę

 

 dsc 2787

 W imieniu Ministerstwa Gospodarki wystąpił p. Jerzy Majchrzak - dyrektor
Departamentu Innowacji i Przemysłu

 

dsc 2782

dr Jacek Kuciński przedstawił projekt budowy centrum badawczego PAN w Jabłonnej

 

 dsc 2798-kopia

Na pierwszym planie: prof. Andrzej Nowicki - dyrektor IPPT PAN, członek Rady Izby,
przemawia: dr Andrzej Siemaszko - dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

 
dsc 2794

Od lewej: prof. Maria Flis, dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Piotr Grabiec,
zastępca dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej

 
dsc 2766-kopia

Prof. Józef Lubacz - przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i gen. prof. Zygmunt Mierczyk
rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Z prawej - prof. Edward Kołodziński - członek Rady Izby.

 

dsc 2793

 Emil Stępień - wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku - reprezentował New Connect

 

 dsc 2785

 Głos zabrał także prof. Wiesław Grudzewski, członek PAN

 

 dsc 2723

Prezydium Zgromadzenia w trakcie dyskusji

 

dsc 2680

Fragment sali

 dsc 2721

Fragment sali

 

 dsc 2727

Widok  z galerii otaczającej salę konferencyjną

 

 dsc 2736

Zabytkowa wieża ciśnień, która niegdyś służyła obiektom Gazowni Warszawskiej

 

dsc 2739

Zabytkowe obiekty przed Muzeum Gazownictwa w Warszawie, na terenie siedziby PGNiG, gdzie odbywało się Zgromadzenie

Zdjęcia: Edward Piekarski, Archiwum Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii