Cykl spotkań informacyjno-promocyjnych IZTECH

 

W dniach od 13 do 20 grudnia 2011 r. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zorganizowała cykl spotkań informacyjno-promocyjne  w ramach projektu pt.: Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą. Spotkania prowadzone były we współpracy IZTECH z następującymi ośrodkami:

  1. Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej (13.12.2011 r.),
  2. Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (15.12.2011 r.),
  3. Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice Sp. z o.o. (17.12.2011 r.),
  4. Działem Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej (19.12.2011 r.),
  5. Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (20.12.2012 r.).


Omówienie programu spotkań i materiały pomocnicze 

 

 Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach 5 Osi Priorytetowej pn.: „Dyfuzja innowacji"). Głównym celem projektu, który prowadzony będzie w latach 2011 – 2013, jest udzielenie przez Izbę wszechstronnego wsparcia przedsiębiorcom i zespołom badawczym prowadzącym działalność B+R i/lub przemysłową w obszarze zaawansowanych technologii określanych mianem „kluczowych technologii wspomagających" (KET, od ang.: „Key Enabling Technologies"). Poprzez realizuję projektu IZTECH dąży do poprawy w Polsce warunków dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, czerpiącej z osiągnięć nauki i zaawansowanej techniki. (Więcej o projekcie można przeczytać po kliknięciu w ten link.)

W czasie spotkań informacyjno-promocyjnych p. Alicja Matela, ekspert Izby, przedstawiła założenia oferty nieodpłatnych usług doradczych i eksperckich dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, świadczonych w ramach wspomnianego powyżej projektu. Z oferty Izby skorzystać mogą firmy spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z definicją kategorii MŚP zawartą w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, dokument do pobrania po kliknięciu w ten link).

Program skierowany jest do przedsiębiorstw działających w obszarze wysokiej techniki, powiązanej (w sposób pośredni lub bezpośredni) z obszarami KET, do których Komisja Europejska zaliczyła: biotechnologię, nanotechnologię, nano- i mikroelektronikę, fotonikę oraz technologię materiałów zaawansowanych. Ponadto warunkiem, który musi spełniać przedsiębiorstwo, aby móc skorzystać z ww. programu usług, jest posiadanie przez nie uprawnień do korzystania z pomocy de minimis (więcej na ten temat w broszurze programu wydanej przez IZTECH).

Pani A. Matela omówiła procedurę zgłoszenia przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na usługę doradczą, wskazując na elastyczne podejście IZTECH względem zakresu, formy i terminu świadczenia usługi, które ustalane są z każdym z wnioskodawców odrębnie (zależnie od potrzeb i przy uwzględnieniu warunków jego funkcjonowania). Kompleksowość oferty zapewnia możliwość korzystania z usług w każdej fazie procesu przemysłowego: od fazy organizacyjnej, poprzez prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia, aż po fazę produkcyjną, a także działania o charakterze biznesowym i marketingowym.

Katalog możliwych rodzajów usług, jakie mogą być wykonane na rzecz przedsiębiorcy przez ekspertów i doradców IZTECH nie jest katalogiem zamkniętym – przykłady zakresu usług podane zastały w broszurze programu, a także w prezentacji p. Mateli. (do pobrania tutaj).

Wśród adresatów spotkań informacyjno-promocyjnych byli również przedstawiciele świata nauki. Izbie zależy na świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych, dlatego do udziału w programie zaproszeni zostali eksperci, z różnych dziedzin nauki i techniki, wśród których są zarówno osoby reprezentujące sektor naukowy, jak i gospodarczy. Należy podkreślić, że Izba dla każdego zgłoszenia przesłanego przez przedsiębiorcę (spełniającego wymagania formalne), dokonuje wyboru doradcy w oparciu o prowadzoną w ramach projektu wewnętrzną bazę ekspertów IZTECH (ekspert przygotowuje wycenę usługi i określa wraz z przedsiębiorcą harmonogram jej realizacji). Ważną zasadą programu jest możliwość zgłoszenia, wraz z przesłanym do Izby zapotrzebowaniem na usługę, propozycji eksperta, który wyraził gotowość do pełnienia funkcji doradczych. W tym celu, do zgłoszenia przesyłanego do Izby, przedsiębiorca powinien załączyć CV naukowo-zawodowe kandydata do roli eksperta w przedmiotowym programie.

Część warsztatowa spotkań poświęcona była szczegółowemu omówieniu procedury przesyłania przez przedsiębiorców zgłoszeń, oraz towarzyszącej im dokumentacji, wymaganej na etapie oceny formalnej i niezbędnej do zawarcia z Izbą umowy o świadczenie usług doradczych.

Dokumentacja jest do pobrania poniżej:

1) Wzór zapotrzebowania na usługę.

2) Kosztorys wykonania usługi.

3) Oświadczenie o aktualności danych rejestracyjnych.

4) Wzór umowy na wykonanie usługi doradczej z przedsiębiorcą.

Spotkania informacyjno-promocyjne zamykało wystąpienie Piotra Skurzyńskiego (Redaktora Bazy KET – Kierownika projektu) dotyczące możliwości zakładania indywidulanych profili przez przedsiębiorstwa i zespoły badawcze w pierwszej w Polsce Bazie Kluczowych Technologii – Bazie KET (prezentacja). Na stronie www.kluczowetechnologie.iztech.pl po wybraniu funkcji „Załóż profil w bazie" (lub po kliknięciu w ten link) można wypełnić formularz aplikacyjny o założenie ww. profilu.

O funkcjach bazy i korzyściach, jakie płyną z posiadania w Bazie KET indywidulanego profilu można przeczytać tutaj, lub bezpośrednio na ww. stronie internetowej bazy.

Kontakt do prowadzących spotkania informacyjno-promocyjne w ramach projektu:

1. w sprawach programu usług doradczych: Alicja Matela – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. w sprawach portalu „Baza KET": Piotr Skurzyński – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ze względu na duże zainteresowanie, jakim dotychczas cieszyły się spotkania informacyjno-promocyjne IZTECH planuje organizację kolejnych spotkań w I półroczu 2012 r. Informacje za ten temat publikowane będą na stronie Izby www.iztech.pl.

Zapraszamy ośrodki (zwłaszcza: stowarzyszenia, fundacje, izby regionalne, CTT i PNK) do zgłaszania gotowości współpracy w celu realizacji spotkań i warsztatów (kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).