Styczeń 2013

 

31.01.2013 Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wziął udział w konferencji zpsrganizowanej przez Bank PeKaO S.A., członka Izby, poświęconej omówieniu sytuacji mikro- i małych firm w roku 2012. Na konferencji został między innymi zaprezentowany opracowny przez Izbę raport: "Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu mikro- i małymi firmami".

30.01.2013 W siedzibie Izby odbyło się spotkanie z przedstawicielem Polski w Grupie Wysokiego Szczebla ds. Kluczowych Technologii przy Komisji Europejskiej prof. Tadeuszem Uhlem. Tematem spotkania, któremu przewodniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, była współpraca Izby z Grupą Wysokiego Szczebla oraz stan przygotowań do Europejskiego Kongresu Technologicznego, który odbędzie się we Wrocławiu we wrześniu bieżącego roku.

28.01.2013 w Brukseli z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej zorganizowano konferencję pt.: „Innovation in practice, what can we learn for key enabling technologies”.  Izbę reprezentował Piotr Skurzyński.

23.01.2013 - przedstawiciel Izby - Michał J. Filipek - wziął udział w sejmowym posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Podczas posiedzenia komisji wiceminister Dariusz Bogdan przedstawił działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie przygotowań do targów CEBIT 2013, gdzie Polska jest krajem partnerskim.

23.01.2013 Zarząd Izby  przyjął  wstępne sprawozdanie finansowe z działalności Izby w rok 2012. W trakcie posiedzenia Zarządu została  także  podjęta uchwała w sprawie przyjęcia w skład członków Izby Targów Kieleckich S.A. i firmy Nowe Technologie z Warszawy.

22.01.2013  W trakcie spotkania dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego oraz prezesa Izby prof. Ryszarda Pregiela postanowiono podjąć współpracę obu instytucji w zakresie prac nad wdrażaniem europejskiego programu LEIT, stanowiącego jeden z głównych elementów  programu ramowego  UE na lata 2014=2020 „Horyzont 2020”. Prof. Krzysztof Kurzydłowski został powołany przez KE w skład zespołu wspierającego prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. KET (HL KET).

22.01.2013 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła konferencja „START-UP! Jak innowacyjnie wspierać innowacje?" - poświęcona komercjalizacji rezultatów badań naukowych oraz tworzeniu przedsiębiorstw wysokich technologii. Omawiano możliwości wsparcia innowacji przez instytucje publiczne, współpracę naukowców z przedstawicielami biznesu. Jako keynote speaker wystąpił Johan Gorecki, współtwórca programu Skype, założyciel i dyrektor generalny Globe Forum. W konferencji wzięli udział m.in. Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Izabela Olszewska - dyrektor Pionu Rozwoju Rynku, Giełdy Papierów Wartościowych. Izbę reprezentował Robert Gadowski

21.01.2013 W Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie rządowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020” poświęcone omówieniu postępów w realizacji celów tej strategii w zakresie innowacyjności. W posiedzeniu wziął udział prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, który przedstawił działania Izby dotyczące  wdrażania w Polsce europejskiego programu LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies).

18.01.2013 - w siedzibie PARP w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów wsparcia wyłonionych w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy – Izba realizuje projekt partnerski „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Omówiono zasady realizacji projektów, dokumentowania działań i poniesionych wydatków, sprawozdawczości, przestrzegania zasad i wytycznych dot. realizacji działań i wydatkowania środków udzielonego wsparcia.  Izbę reprezentowali:  dr Bronisława Kowalak, Robert Gadowski i Dominika Żółtowska

18.01.2013 - w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie poświęcone przyszłej współpracy Izby z MSZ za granicą. Ze strony MSZ udział wzięli dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej pani Katarzyna Kacperczyk i pan Tomasz Sadziński, Izbę reprezentował dyrektor Biura Zarządu - Maciej Sajdak. 

18.01. 2013  Prezes Izby prof. Ryszard Pregiel spotkał się z prorektorem AGH ds. współpracy z gospodarką prof. Tomaszem Szmucem. Tematem spotkania była inicjatywa powołania przy Izbie Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej. 

17. 01.2013  W Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się sympozjum zorganizowane przez Krajową Radę Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej „Program Horyzont 2020, projekty UE i wdrożenia”. W trakcie sympozjum, któremu przewodniczył prof. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej, prezes Izby prof. Ryszard Pregiel wygłosił referat pt. „Założenia programu rozwoju technologii grupy KET w PR Horyzont 2020”. 

17.01. 2013 Przedstawiciel Polski w HLG KET prof. Tadeusz Uhl i prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, na spotkaniu  w Katedrze Mechatroniki AGH,  ustalili zasady wsparcia przez Izbę prac prowadzonych przez Grupę Wysokiego Szczebla (HLG KET) ds. Kluczowych Technologii. Pierwsze posiedzenie w nowej kadencji HLG KET odbędzie się 27 lutego br.

16.01.2013  - przedstawiciel Izby – Piotr Skurzyński – spotkał się z p. Magdą Rzążewską, Prezes Fundacji JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk! Przedmiotem spotkania była organizacja spotkań warsztatowych dla przedsiębiorców i naukowców z zakresu komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac B+R. 

14.01.2013 W siedzibie  Izby odbyło się spotkanie przewodniczącego  US-Polish Trade Council prof. Piotra Moncarza z prezesem Izby prof. Ryszardem Pregielem. W trakcie spotkania omówiono wyniki zorganizowanego w Stanfordzie - przy współudziale Izby - w dniach 15-16 listopada 2012 r. -  Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium 2012 oraz program współpracy między Izbą a US-Polish Trade Council w zakresie rozwoju kluczowych technologii.

14.01.2013 - Prezes Izby - prof. Ryszard Pregiel - spotkał się z dr Jackiem Kucińskim, dyrektorem budowanego w Jabłonnie k/Warszawy Centrum Badawczego PAN. Głównym przedmiotem działalności Centrum,  którego uruchomienie jest planowane na rok 2015, będą badania nad konwersją i źródłami odnawialnymi energii. Tematem spotkania była przyszła współpraca Izby i Centrum.

11.01.2013 - w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii odbyło się spotkanie dyrektora Biura Zarządu p. Macieja Sajdaka z prezesem Centrum p. Łukaszem Bilskim. Omawiano współpracę Centrum I Izby w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu nowoczesnych technologii. 

11.01.2013 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak przyjął dyrektora Biura Zarządu Izby p. Macieja Sajdaka. W trakcie spotkania omawiano problemy realizacji umowy o współpracy obu instytucji w zakresie upowszechniania osiągnięć nauki i techniki w obszarze technologii grupy KET oraz prowadzenia studiów i analiz nad kierunkami ich rozwoju.

11.01.2013  W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyła się narada, w której uczestniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel. Tematem obrad były problemy kształcenia menedżerów zaawansowanych technologii i współpraca obu instytucji w tym zakresie. 

10.01.2013 - w Stowarzyszeniu Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji" 2.2.1 PO KL., poświęcone m.in. przygotowaniom do warsztatów na temat promocji w parkach oraz badania potencjału innowacyjnego parków przemysłowych. Izbę  reprezentowali dr Bronisława Kowalak i Robert Gadowski.

10.01.2013 odbyło się spotkanie przedstawiciela Izby – Piotra Skurzyńskiego z p. Markiem Dondelewskim – Dyrektorem Rady Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, poświęcone przyszłej współpracy obu Instytucji na polu promocji wykorzystania technologii grupy KET przez polski przemysł.  

09.01.2013 odbyła się konferencja „Start-up Polska. Nowe otwarcie polskiej gospodarki i agenda wzrostu”, która była podsumowaniem prowadzonych od roku z inicjatywy demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej dyskusji eksperckich pod szyldem „Polsk@ 2015”, Izbę reprezentował Piotr Skurzyński.

7-8.01.2013 w Serocku odbyło się spotkanie robocze, w ramach projektu „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej” 3.4.3  PO KL realizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii i INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. Dotyczyło ono wypracowania założeń programu praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów nauki zawodu. Izbę reprezentował Robert Gadowski.