Kwiecień 2013

 

26.04.2013 w dniach 25-26 kwietnia 2013 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej toczyły się obrady VIII Międzynarodowej Konferencji „Internet w społeczeństwie informacyjnym", współorganizowana przez Izbę. Tegoroczne obrady, które prowadził prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, poświęcone zostały problematyce e-administracji. W konferencji uczestniczyła liczna grupa przedstawicieli członków Izby. 

18.04.2013 – w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy. Izbę reprezentowali - Bronisława Kowalak, Dominika Żółtowska i Robert Gadowski. więcej

17.04.2013 – w Noworudzkim Parku Przemysłowym odbyły się warsztaty na temat tworzenia i wykorzystania funduszy venture capital i seed capital, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". W otwarciu warsztatów uczestniczył burmistrz Miasta Nowa RudaPaweł Kiliński. Ze strony Izby obecni byli:  dr Bronisława Kowalak, moderator warsztatów oraz Robert Gadowski Kierownik Projektu. więcej

12.04.2013 - w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zaproszenie prof. Jacka Gulińskiego odbyło się I posiedzenie nowopowołanego Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Przewodniczącym Komitetu został prof. Tomasz Szmuc, prorektor ds. współpracy z gospodarką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Izbę reprezentowali prof. Ryszard Pregiel, prezes Izby,  Robert Gadowski oraz Maciej Sajdak. więcej

11.04.2013 – w Parku Przemysłowym Euro-Centrum w Katowicach odbyły się warsztaty na temat promocji wewnętrznej, zorganizowane w ramach projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji". Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (lidera partnerstwa) reprezentował Robert Gadowski.  więcej

11.04.2013 – w siedzibie Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektem partnerskim „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji", z udziałem: Członków Grupy: Romana Trzaskalika,  Roberta Gadowskiego, Bronisławy Kowalak, Przemysława Hertera i Małgorzaty Teska. Omówiono stan zaawansowania realizacji projektu oraz najpilniejsze zadania do końca I półrocza br. więcej

05.04.2013 - w dniach 4-5 kwietnia 2013 odbyła się w Warszawie konferencja dyrektorów instytutów badawczych Ministerstwa Gospodarki. Obrady dotyczyły uwarunkowań działalności instytutów oraz strategii innowacyjności i efektywności gospodarki. W konferencji uczestniczył prezes Izby prof. Ryszard Pregiel.

09.04.2013 - w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Spotkanie, w którym wziął udział prezes Izby prof. Ryszard Pregiel, poświęcone było dyskusji dotyczącej instrumentów wsparcia przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i klastrów w ramach PO IR 2014-2020. 

05.04.2013 w Warszawie zakończyła się IX Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki. Głównym tematem obrad były problemy funkcjonowania instytutów badawczych z punktu widzenia efektywności prowadzonych w nich badań. W konferencji wziął udział prezes Izby prof. Ryszard Pregiel.