Największym wyzwaniem dla liderów XXI stulecia jest wyzwolenie 
możliwości intelektualnych ich organizacji.

Bennis Warren, MIT

Hot News

 

Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej

Minister Gospodarki jest koordynatorem polskiej aktywności w zakresie rozwoju sektora kosmicznego. Przekłada się to w szczególności na współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, instytucjami Unii Europejskiej oraz licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w rozwój technologii kosmicznych.

Najważniejsze decyzje wpływające na rozwój polskiego sektora kosmicznego podejmuje Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce. W skład zespołu pod przewodnictwem podsekretarz stanu w MG Grażyny Henclewskiej wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z resortów: administracji i cyfryzacji, edukacji, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, obrony, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, środowiska oraz infrastruktury i rozwoju. Członkiem zespołu jest również wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej